Hovedside

Kjære gjest!

Velkommen til bønnerommet!

Det er en ære å få snakke med Gud.  Vi behøver ikke å gå veien om helgener, prester eller andre mellomledd.  Vi behøver ikke å følge bestemte ritualer.  Vi trenger ingen forhåndsavtaler.  Når som helst kan vi "tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid."  Hebreerne 4,16

Kilden til teksten under er fra en av bøkene til Cho, David Yonggi (1994),"Dr. Cho's patterns prayer". Oversatt til norsk; "Slik ber jeg", av Jan Erik Stenersen, Logos Forlag, 4480 Kvinesdal.

Vil du høre forkynnelse av David Yonggi Cho, Klikk HER

Det er slik vi bør begynne å be. Men mange av oss vet ikke om de mange navnene til Gud Fader. I Det gamle testamente er «Jahve» et forsonende navn. Det er med andre ord et navn som bringer frelse til menneskene. I Guds ord kan vi finne sju navn på vår himmelske Far, som er blitt åpenbart for menneskene. Når vi påkaller navnene til vår Herre og Gud ved å nevne et og et av disse navnene når vi ber vil Hans navn virkelig bli helliget. Dette er en dyrebar erfaring som kristne burde nyte hver dag.

 

1.  Jahve -Jireh betyr «Herren vil sørge for» (1Mos22:5-18)

Da Abraham var lydig mot Gud og villig til å ofret sin sønn Isak på Moria-fjellet, stanset Gud ham og sørget for at en  vær ble ofret i stedet. Dermed ofret Abraham væren som brennoffer, og han kalte stedet Jahve-Jireh, som betyr «Herren vil sørge for». Gjennom dette navnet viser Gud oss at Han sørger for oss alle. Gud vet alt. Han forutbestemte alt og forbereder alt fordi Han er forutseende.

Så når vi ber, må vi huske Hans navn Jahve-Jireh og takke Ham fordi Han er den som sørger for oss. Vi må stole på Ham og prise Ham fordi Han sørger for alt vi trenger. Derfor skal vi også overlate alt til Ham og be at vi skal gå fram i det Han har sørget for.

 

2.  Jahve -Tsidkeenu betyr «Herren er vår rettferdighet» (Jeremia23:6)

Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg lar en rettferdig spire vokse fram i Davids ætt. Han skal være konge og styre med visdom og gjøre rett og rettferd i landet. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Og dette er navnet han skal få: Herren, vår rettferdighet (Jer 23,5-6)

Gud tok den ene som ikke visste av synd og gjorde Ham til synd i vårt sted, slik at vi skulle få Guds rettferdighet. Nå har vi Guds rettferdighet i Jesus når vi tror på Ham. Fordi Herren er vår «Tsidkeenu», vår «rettferdighet», burde vi takke Ham og prise Ham.

 

3.  Jahve -Shalom betyr «Herren er fred» (Dom6:24)

Da Jerubba'al som også ble kalt Gideon, fikk se Gud, ble han skrekkslagen og trodde at han kom til å dø. På gammeltestamentlig tid var det slik at om mennesker så Gud, trodde de at de helt sikkert kom til å dø. Men Gud sa til ham: «Fred være med deg! Frykt ikke, du skal ikke dø». Gideon trodde han kom til å dø fordi han hadde sett en Herrens engel, men Gud sa at det ikke skulle skje. På dette stedet bygget Gideon et alter for Herren, og han kalte det Jahve-Shalom. Med overveldende fred og håp i våre hjerter kan vi komme frimodig frem for Gud. Fordi vi har sett Ham i tro, kan vi takke og prise Gud som vår Jahve-Shalom, vår fred.

 

4.  Jahve -Nissi betyr «Gud er vår seiersbanner» (2Mos17)

Israel var blitt angrepet av Amalek da de kom fram til Refidim. Moses sendte Josva og noen soldater til slagmarken, men selv tok han med seg Aron og Hur opp på en fjelltopp. Der bad de sammen. Når Moses holdt hendene løftet, hadde Israel framgang. Når han lot armene synke, hadde Amalek framgang. Armene til Moses ble veldig tunge, så Aron og Hur kom med en stein som Moses kunne sitte på. Deretter hjalp de til med å holde armene hans oppe helt til solen gikk ned. Og Josva seiret i slaget! På dette stedet bygget Moses et alter, og han kalte det Jahve-Nissi, som betyr «Gud er vårt seiersbanner». På grunnlag av dette eksemplet må vi være klar over at alle seirene i våre liv, blir vunnet i Jahve-Nissi. Under dette seiersbanneret skal vi utkjempe slagene i våre liv, gjennom bønn. Hver dag må vi takke vår himmelske Far, Jahve-Nissi, for våre seire.

 

5.  Jahve -Ropheka betyr «Herren min lege» (2Mos15:26)

Da israelittene kom fram til Mara, var de tørste. Men det vannet de fant der, var så bittert at de ikke kunne drikke det. De knurret mot Gud og Moses. Da ropte Moses til Herren, og Gud viste ham et tre. Moses kastet treet i vannet, og vannet ble friskt med det samme. Der ble Israel satt på prøve, men Gud sa til dem: «Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, dersom du gir akt på hans bud og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer som jeg la på egypterne. For jeg er Herren, din lege».

Dermed vet vi at vår Fars navn også er Jahve-Ropheka. Og når vi stoler på Ham, er det så naturlig at åndelig og fysisk legedom finnes i Ham. Vi vet at dette er et faktum, og derfor kommer vi til Gud gjennom Jesus Kristus med store forventninger om helbredelse. Vi takker Ham for at Han er Jahve-Ropheka, vår lege, og vi priser Ham for at hans legende nåde er over oss.

 

6.  Jahve -Rohi betyr «Herren er min hyrde» (Salme 23:1)

I Ordet åpenbarer Gud seg for oss som vår hyrde. Han eier oss på en slik måte at vi kan takke og prise Ham for at Han leder oss, før oss, oppdrar oss og beskytter oss som en sann hyrde gjør med sine får. Vi burde sette vår lit til vår Hyrde av hele vårt hjerte, følge Ham av all vår makt og opphøye Ham.

 

7 . Jahve -Shammah betyr «Herren er der» (Esekiel 48:35)

I Esekiel 48,35 står det: «Herren er der». Denne betydningen innebærer at Guds nærvær vil alltid være i Hans tempel gjennom hele tusenårsriket. På samme måte som livet til en kristen ble forvandlet til et tempel for Gud og Den Hellige Ånds bolig, vil Gud alltid ville være med oss. Vi er Hans barn. Når vi vet dette, kan vi være trygge for at Gud alltid er med oss, uansett hva som skjer med våre liv.

 

 

Så etter at vi har bedt «helliget være ditt navn», kan vi fortsette å be til Ham ved at vi bekjenner Ham som hvert av disse vidunderlige navnene. Vi kan grunne på hva de betyr for oss, og hvordan hvert navn har en personlig betydning for oss som Hans frelste barn. Når vi bekjenner Ham i henhold til Hans navn, vil lovprisning og takksigelse alltid velle opp i oss. Gjennom sitt navn henvender Gud seg til oss på en mer personlig måte, og Han utretter det verk som Hans navn innebærer

Vår Herre Jesus brakte Guds rike til jorden. Han sa: «Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær.» Jesus tok med seg Guds rike inn i Satans rike og forkynte det! Men for at Guds rike skulle bli fullstendig innpodet i menneskeslekten var Jesus villig til å dø på korset. Det var gjennom at Han ofret sitt knuste legeme og utgjøt sitt blond at Guds rike kunne komme inn i menneskenes historie. Og da hadde det med seg tilgivelse for synd, renselse fra synd, forsoning med Gud, helbredelse og Den Hellige Ånds verk på jorden. Guds rike fjernet også forbannelsen som hvilte over menneskene og brakte med seg Abrahams velsignelse. Gjennom Jesu død og oppstandelse gjorde Han ende på dødens og dødsrikets makt! Gjennom Guds rike har vi nå det *femfoldige budskapet om evangeliet og de **trefoldige velsignelsene i frelsen. Nå når disse tingene er gjort tilgjengelig for alle mennesker alle steder, skal hver den som påkaller Herrens navn, bli frelst (Rom 10,13). Og de som tror på Jesus, skal motta Hans velsignelser; framgang i alle omstendigheter, helse og nytt åndelig liv. Guds rike er til stede i menigheten i dag, overalt hvor Jesu navn er blitt løftet opp!

*De femfoldige tjenestegaver er menighetens fem måter å bringe frem budskapet på: apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere.

** Guds folk velsignes i den treenige Guds navn.

Guds vilje er allerede blitt oppfylt i himmelen til evig tid. Det er bare djevelen og de som lever under hans innflytelse, som ikke stoler på Gud, og som nøler med å akseptere Guds vilje på jorden. De hindrer også at den skal skje på jorden. Satan og de vantro samarbeider for å blande seg inn i dette. Vi burde be at vår Fars vilje skal bli tatt imot av alle mennesker på jorden, og at Hans herlighet skal berøre deres liv. Når vi ber på denne måten, kan vi drive ut de onde åndene som hindrer. Da vil Den Hellige Ånd bryte viljen til sta mennesker, åpenbare Jesus Kristus for dem, og Guds rike vil komme inn i deres hjerter.

Det er Guds vilje for oss at vi hver dag skal ta imot både fysisk og åndelig mat. Når vi ber, sørger Han for begge deler. Når vi ber Gud om daglig brød, betyr det at vi her til Ham for alle behov i våre liv, og at vi anerkjenner at alle våre behov kan bli møtt av Ham. Vi trenger å arbeide for vårt daglige brød. Og for å arbeide, trenger vi utdannelse. Og for å få en utdannelse, er det mange materielle behov som må oppfylles, som transport, husrom og mat. Vi kan komme tillitsfullt til Gud og be Ham om å sørge for alt dette, og så vil vi få det vi ber Ham om! Gud vil at vi skal be, og derfor lærte Han oss å be på denne måten.

Hvis vi vil ta imot tilgivelse for våre synder, har vi en forpliktelse til å tilgi andre som har syndet mot oss! Hvis ikke vi tilgir mennesker som har gjort galt imot oss, vil vi heller ikke få tilgivelse for våre synder!

Dette er en tankevekkende sannhet og virkelighet! Så etter at vi har tilgitt andre for synder de har begått mot oss, kan vi be Gud om å tilgi oss våre synder, og vi vil bli tilgitt. Guds ord lærer oss at vi gjør galt hvis vi prøver å ta hevn i stedet for å tilgi. Hevn strider nemlig mot Guds vilje. Det er lett å ha noe imot noen, men det er ikke lett å tilgi. Men for å bli tilgitt av Gud, må vi tilgi de som har gjort noe galt mot oss!

Fristelser er ting som lokker oss, og Jesus lærer oss å be at vi ikke skal la oss fange av ting som lokker. Alle troende utsettes hele tiden fer fristelser fra djevelen, på samme måte som de vantro. Guds ord Iærer oss at vi skal stå imot djevelen når han kommer som en brølende løve og prøver å oppsluke oss. Da skal vi stå fast i tro! For å kunne seire over eller motstå fristelser, trenger vi Guds hjelp konstant. Så lenge vi lever på jorden, vil vi bli utsatt for synd. Vi lever med fristelser rundt oss. Satan vil friste oss med å bruke et agn bestående av kjødets lyst, øynenes lyst og stolthet. Han vil også like å gjøre oss til slaver av det verdslige. Vi må virkelig klynge oss til Gud og be hver deg: «Led oss ikke inn i fristelse». Og da vil vi merke Hans bevarende kraft, selv om vi er omgitt av fristelser på alle kanter.

Vår fiende, Satan, er den onde. Satan ble avvæpnet på Golgata kors, men likevel fortsetter han å anklage oss foran Guds trone. Hvis vi skulle høre på alle hans anklager og falle i hans snare, vil han komme og gjøre et frekt forsøk på å stjele, myrde og ødelegge oss. Vi må be hver dag om Guds beskyttelse, slik at vi ikke blir fanget og faller. Guds ord sammenligner Satan med en brølende løve, som søker hvem han kan oppsluke. Satan er ute etter å bite og rive en troende i ånd, sjel og legeme, helt til han har oppslukt ham. Det er grunnen til at vi må være edrue. Vær på vakt! Og stå ham imot fast i troen, så vil du ikke falle i hans snare.

| Svar

Nyeste kommentarer

27.03 | 14:17

Ja, halleluja!

27.03 | 07:07

Derek Prince, et opphav av Guds Ord og dens kraft. Fryder meg

11.09 | 10:12

TV Visjon Norge har den i en nyere utgave.

07.09 | 21:11

Svar til Synøve på spørsmål om sangen: Takk for Golgata
Uten å ha kontrollert om fakta enda eg mener å huske sangen er skrevet av: Wiggo Abrahamsen som bor på Karmøy.
kan gi en tilbakemelding siden.