Videotale av Derek Prince

Her er det uryddig fordi jeg jobber med denne siden. Ikke ferdig enda 🙃

Usynlige hindringer for helbredelse. DEL 1.
Derek Prince forkynner over emnet: Usynlige hindringer for helbredelse. DEL 1. Kilde:https://www.youtube.com/watch?v=QbnwojK1OcI. Lagt til min hjemmeside den 29.06.2020.
Usynlige hindringer for helbredelse. DEL 2.
Derek Prince forkynner over emnet: Usynlige hindringer for helbredelse. DEL 2. Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=CoYco6U89io. Lagt til min hjemmeside den 20.06.2020.
Usynlige hindringer for helbredelse. DEL 3.
Derek Prince forkynner over emnet: Usynlige hindringer for helbredelse. DEL 3. Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=9rLIcItseJk&t=1464s. Lagt til min hjemmeside den 29.06.2020.

1 UVITENHET

Jesaja 5:13 Derfor skal mitt folk bli bortført før de vet av det. Stormennene skal forgå av hunger, og mengden skal pines av tørste.

Hosea 4:6 Mitt folk skal gå til grunne fordi det ikke kjenner Gud. Siden du har vraket kjennskapen til ham, slår jeg vrak på deg som prest. Du glemte din Guds lov, derfor glemmer også jeg dine sønner.


BØNN
Å Gud, jeg innrømmer at jeg i mange ting
er uvitende om Ditt Ord og Din vilje
på grunn av mine egne feiltagelser.
Gud, jeg bekjenner dette som synd.
Jeg omvender meg og ber Deg om tilgivelse
og om Din hjelp til å søke etter sannheten
fra nå av, og med større flid…. i Jesu navn.

2 VANTRO

Hebreerne 3 :12-13 Brødre, se til at ikke noen av dere har et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Dere skal oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter «i dag», for at ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet.


BØNN
Å Gud jeg kommer til Deg i Jesu navn.
Jeg bekjenner min vantro som synd,
jeg vil ikke unnskylde den,
jeg tar ansvar for den,
Og jeg beklager den
Jeg ber Deg om å tilgi meg
og utfri meg fra min vantro,
og formidle Din tro inn i meg.
Nå vil jeg erklære at:
Jeg tror på Gud Fader,
jeg tror på Jesu Kristus, Hans Sønn,
og jeg tror på Gud, Den hellige ånd.
Jeg tror på Bibelen – det sanne autorative Guds Ord.
Jeg tror Herren Jesus
og på det du sa: Guds ord er sannhet!
Amen!

3 UBEKJENT SYND

Ordspråkene 28:13 Den som skjuler sine synder, går det ikke vel; den som bekjenner sin synd og vender seg fra den, han finner barmhjertighet.


(Predikanten sier:)
En liten stund nå skal du lukke seg inne med Gud og la Gud vise deg om du har sagt eller gjort noe – kanskje noen år tilbake som Den Hellige Ånd minner deg om, da kan du svare med å si:
Gud, jeg innrømmer det,
jeg beklager.
Tilgi meg og rens meg i Jesu blod.


Bare noen stille øyeblikk nå:
(……………………………………………….........................................................................):
Jeg vil ikke at noen ser opp nå. Men om du triumferende proklamerer at du har bekjent noe, og vet at Gud har tilgitt deg og du kjenner at det er godt, vis det nå med en hånd opp. Gud velsigne deg, så fint..! Husk at du ikke bare er tilgitt, men også renset. Det står ingenting i veien mellom deg og Gud angående det nå. La oss si høyt til Gud nå:

BØNN
Takk Gud. Takk Gud…
Takk at Du tilgir meg Gud.
Takk at Du tilgir meg Gud.
Jeg tar imot din tilgivelse.
(Predikanten sier:)
Du trenger kanskje en ting til: Å tilgi deg selv. Noen ganger er det det verste.
Si dette:
Gud, fordi Du har tilgitt meg,
så tilgir jeg meg selv.
Amen.

4 UTILGIVELSE

Markus 11:25 Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, da tilgi ham, for at dere kan få tilgivelse hos deres Far i himmelen for det dere selv har forbrutt.


(Predikanten sier:)
Jeg skal nå og be om at Den hellige ånd viser oss om det er uforsonlighet/ utilgivelse i våre hjerter og liv. Så skal jeg lede deg i en bønn om tilgivelse.


(Predikanten ber alene:)
Hellige Ånd, vi ber deg nå i Jesu navn.
Tal til hver og ens hjerte her,
vis oss om vi har bitterhet,
nag og utilgivelse
og gjør oss villige til å tilgi.


(Predikanten sier:)
Stille. Den hellige ånd gir deg kanskje et spesielt navn. Eller flere navn, eller en bestemt situasjon. Si nå denne bønnen etter meg:


BØNN
Herre om det har vært noe nag i mitt hjerte
eller noe utilgivelse eller noe bitterhet,
så frafaller jeg det nå.
Jeg legger det ned.
Om noen har skadet meg engang
eller gjort galt mot meg så tilgir jeg dem nå,
slik jeg vil at Gud skal tilgi meg.
Herre jeg tilgir dem i Ditt navn,
Herre Jesus og jeg tror Du tilgir meg.
Takk Herre, i Jesu navn!

5 OKKULTISME

2 Mos 23:24 Du skal ikke tilbe deres guder og ikke dyrke dem. Du skal ikke gjøre som de. Men du skal rive ned deres avgudsbilder og slå deres steinstøtter i stykker. Dere skal tjene Herren deres Gud. Da vil han velsigne brødet du spiser og vannet du drikker, og sykdom vil jeg holde borte fra deg. Det skal ikke være noen kvinne i ditt land som føder for tidlig eller som ikke kan få barn. Du skal nå dine dagers fulle mål.

(Predikanten sier:)
Du skjønner Gud hater avgudsdyrkelse intenst. Vi har ennå ikke fattet hvor sterkt Gud hater avgudsdyrkelse. Så du får anledningen nå. Har du noen gang hatt noe med okkultisme å gjøre, og aldri tatt avstand fra det, for har du det, er du fri, men har du det ikke, så skal du få en anledning til det nå. Den Hellige Ånd skal få tale til deg først. Han husker godt, selv 20 år tilbake – kan noe ha skjedd som Han minner deg om........

(Stillhet ……………………………………………………………………………………………….............................) 
Nå skal jeg hjelpe til og lede deg i en bønn. Men du må selv anerkjenne dette. Si disse ordene:

BØNN
Herre om jeg har gjort noe okkult,
selv om det var uforvarende,
uansett hva det var,
bekjenner jeg det som en synd.
Jeg avsverger meg det nå.
Jeg ber om at Du skal tilgi meg.
Og jeg forplikter meg selv nå at
jeg aldri mer skal ha med sånt å gjøre.
Tilgi meg Herre og frigjør meg
fra deres innflytelse, akkurat nå,
i Jesu navn. Amen!

2 Mos23,32
Du skal ikke slutte noen pakt med dem og deres guder.

Pakts-grupper, hemmelige samfunn og kulter.

(Predikanten sier:)
Det kan være andre lignende kulter, hemmelige selskap eller sataniske organisasjoner, det er mange av dem i verden i dag. Om du er involvert i noen sånne ting, vil jeg be deg nå i Herren Jesu navn å avsverge dem.
Kan alle være stille og rolig. Ingen skal fornedres offentlig her. Jeg skal be en bønn nå. Om du trenger å be med så gjør det til Gud i ditt hjerte. Si disse ordene:

BØNN
Herre Jesus Kristus.
Jeg vil tjene Deg og elske Deg.
Om det finnes i mitt liv
eller i min familie en forbannelse
fra frimureri eller noen annen kult,
så ber jeg Deg utfri meg og tilgi meg
og bryt dens kraft over meg,
i dette øyeblikk,
i Jesu navn.
Amen!

Gud velsigne deg!
Gud velsigne deg!

6 VIRKNINGER AV FORBANNELSER

Her under beskrives de mest vanlige tegnene på forbannelse i et menneskes liv. Repetert fra talen over denne tekst:
1 Mentalt og følelsesmessig sammenbrudd.
2 Stadige kroniske sykdommer
-spesielt arvelige, fordi typiske forbannelser følger slektens gang.
3 Stadige spontanaborter og andre kvinneproblemer.
4 Brutte ekteskap og familie-motsetninger.
5 Stadige økonomiske problemer.
6 Tendens til ulykker.
7 Forekomst av selvmord og unaturlig død.

(Predikanten sier videre:)
Den Hellige Ånd vet om alles eventuelle problemer her i kveld. Alle får spesialbehandling, ikke av broder Prince, men av Den Hellige Ånd. Tenk litt over ditt liv nå. Tenk tilbake og vurder om noen av tegnene som jeg beskrev. Nå skal vi si det, jeg sier det først og dere etter meg:

BØNN
Takk Herre Jesus
for at på korset ble Du til en forbannelse
slik at jeg kunne bli frigjort fra forbannelse
og komme inn i velsignelse.
På grunn av det Du gjorde
kan jeg i denne stund Herre Jesus
i Ditt dyrebare navn
frigjøre meg selv fra enhver forbannelse
over meg og min familie
og jeg fremmer krav om velsignelse
som Du kjøpte til meg med Ditt blod.
Takk Herre Jesus!

La oss prise Ham litt nå!
Halleluja, ære være Gud.

7 NÆRVÆR AV ONDE ÅNDER

Lukas 4: 40-41 Ved solnedgang kom alle til ham med sine syke som hadde mange slags plager. Han la hendene på hver enkelt av dem og helbredet dem. Mange ble befridd for onde ånder som skrek og ropte: «Du er Guds Sønn!» Men han bød dem strengt å tie, for de visste at han var Messias.

(Predikanten sier:)
Det er to forskjellige hovedområder som onde ånder forårsaker sykdom på. Den første er at de er den direkte årsaken til sykdommen. Det finnes ånder for svakelighet, for smerter, for forkrøplinger og for død. Bare for å ta de fire som vi møter ofte.

Predikanten taler videre bare om: «ånden av død».

(Predikanten sier:)
Du skal få en sjanse til å oppheve det negative du har sagt om deg selv. Salme 118:17 sier salmisten: "Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger". Det er en positiv avgjørelse. OK? Si det etter meg først, og så sier vi det samtidig så dette stedet kan bli fullt av positiv tro. Der gjentar etter meg nå først:

BØNN
Salme 118:17:
Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger.
(Du husker det nå, så vi sier det sammen:)
Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger.
Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger.
Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger.
Amen!

Priser Deg, Herre Jesus,
Takk Herre Jesus.
Ære til Ditt navn
ære til Ditt navn!
Seier, seier ved Lammets blod
og Jesu navn!
Amen, amen, amen!
Takk Herre, takk Herre, takk Herre Jesus!
Halleluja!

FORBØNN FOR HELBREDELSE

Bønnen er fra videoen til Derek Prince. Del 3.

(Predikanten sier:)
Jeg skal ydmyke meg fremfor Gud nå.
Jeg tror Gud har behag i at jeg kneler ned og sier:


BØNN
Gud vi stiller oss fram for Deg som Dine tjenere
Dine tjenere og tjenestepiker
Herre, vi anerkjenner at det er ingen ting i oss selv
Det er ikke ved makt eller kraft,
men ved Din Hellige Ånd.
Velsignede Hellige Ånd,
jeg anerkjenner Deg;
guddommens tredje person.
Du som har nøkkelen til lagerhuset.
Vi underordner oss og overgir oss til Guds Ånd.
Jeg påkaller Guds Ånd over hele denne sal.
Hellige Ånd, Du er velkommen,
Kom inn blant oss.
Åpenbar og herliggjør Herren Jesu Kristus.
Berør Guds folk i denne nå.
Manifest Guds nåde i kveld,
seieren er vunnet ved vår
Herre Jesu Kristi død og oppstandelse.
La seier over synd, sykdom og demoner,
bli manifestert gjennom oss her i kveld.
I Jesu navn vi ber!
I Jesu navn Amen, amen!


(Predikanten sier:)
Hold orden! Respekter Den hellige ånd.
Visst ikke så drar Den hellige ånd.
Orden, respekt og samarbeid behager Den Hellige ånd.

SUMMERING AV DE MEST VANLIGE HINDRINGER FOR Å KUNNE TA IMOT HELBREDELSE

Disse syv punktene er de mest vanlige hindringene for helbredelse, predikanten sier at det er flere ting, men disse er de mest vanlige:


1) Uvitenhet om Guds Ord og Guds vilje.
Jesaja 5:13
Hosea 4:6


2) Vantro
Hebreerne 3 :12-13


3) Ubekjent synd
Ordspråkene 28:13


4) Utilgivelse mot andre mennesker
Markus 11:25


5) Okkult involvering
2Mos 23:24


6) Virkninger av forbannelse
-Her under beskrives de mest vanlige tegnene på forbannelse i et menneskes liv. Repetert fra talen over denne tekst:
-Mentalt og følelsesmessig sammenbrudd.
-Stadige kroniske sykdommer, spesielt arvelige, fordi typiske forbannelser følger slektens gang.
-Stadige spontanaborter og andre kvinneproblemer.
-Brutte ekteskap og familie-motsetninger.
-Stadige økonomiske problemer.
-Tendens til ulykker.
-Forekomst av selvmord og unaturlig død.


7) Nærvær av onde ånder
Lukas 4:40-41
De fire mest vanlige er:
Ånder for svakelighet, for smerter, for forkrøplinger og for død.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.03 | 16:17

Ja, halleluja!

...
27.03 | 09:07

Derek Prince, et opphav av Guds Ord og dens kraft. Fryder meg

...
11.09 | 12:12

TV Visjon Norge har den i en nyere utgave.

...
07.09 | 23:11

Svar til Synøve på spørsmål om sangen: Takk for Golgata
Uten å ha kontrollert om fakta enda eg mener å huske sangen er skrevet av: Wiggo Abrahamsen som bor på Karmøy.
kan gi en tilbakemelding siden.

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE