Videotale av Derek Prince

Denne undersiden inneholder:

Videotale av Derk prince: "Basis for utfrielse", eller "Alt du vil vite om demoner men ikke tør å spørre om". Talen er delt i fire videoen. Del 1 til 4.
Talen er skriftlig gjenngitt ordrett under videoene, og har dette innholdet:

1. DEL:
Hva Jesus gjorde av slike ting.
Litt om demonenes natur.

2. DEL:
Typiske aktivivteter fra demoner.
Demonenes tilholdsområde i folk.

3. DEL:
Hvordan kommer demonene inn?
Hvordan bli utfridd fra dett?
Hvorfor noen ikke blir utfridd?

4. DEL:
Fortsettelse på forrige video: Hvorfor noen ikke blir utfridd?
Hvordan beholde utfrielsen?
Forberedlse til bænn for de som har et demonproblem.

5. En oversikt over talen.

6. Utfrielsesbønn for et demonproblem.

Basis for utfrielse. Del 1.
Derek Prince - Del 1: "Basics of Deliverance" (Basis for utfrielse). Fordelt på 4 videoer. Lagt til min hjemmeside den 26.06.2020. Videoen er tekstet på norsk. Engelsk tale. Ellers så er videoen i gjengitt, ganske nøyaktig nedskrevet i dokumentene under videoene. Kilde:
Basis for utfrielse. Del 2.
Derek Prince - Del 2: "Basics of Deliverance" (Basis for utfrielse). Fordelt på 4 videoer. Lagt til min hjemmeside den 26.06.2020. Videoen er tekstet på norsk. Engelsk tale. Ellers så er videoen i gjengitt, ganske nøyaktig nedskrevet i dokumentene under videoene. Kilde:
Basis for utfrielse. Del 3.
Derek Prince - Del 3: "Basics of Deliverance" (Basis for utfrielse). Fordelt på 4 videoer. Lagt til min hjemmeside den 26.06.2020. Videoen er tekstet på norsk. Engelsk tale. Ellers så er videoen i gjengitt, ganske nøyaktig nedskrevet i dokumentene under videoene. Kilde:
Basis for utfrielse. Del 4.
Derek Prince - Del 4: "Basics of Deliverance" (Basis for utfrielse). Fordelt på 4 videoer. Lagt til min hjemmeside den 26.06.2020. Videoen er tekstet på norsk. Engelsk tale. Ellers så er videoen i gjengitt, ganske nøyaktig nedskrevet i dokumentene under videoene. Kilde:

1. DEL

TALE AV DEREK PRINCE FRA DVD-EN: «BASIS FOR UTFRIELSE».  

Undertittel: «Alt du vil vite om demoner men ikke tør spørre om».

Herunder: "Hva gjorde Jesus av slike ting" og "Litt om demonenes natur".

 

HVA GJORDE JESUS AV SLIKE TING

Dette og neste møtets tema blir: Basis for utfrielse. På to møter skal jeg prøve det umulige: Å omtale hele denne tjenestens hovedaspekter. Ikke i detaljer men i grove trekk. En god begynnelse er å høre hva Jesus gjorde av slike ting. Vi ser på Markus Evangelium, kapitel 1. Jeg har sagt mange ganger at jeg for min del tar ikke sikte på å forbedre noe av det Jesus gjorde. Det virker som om noen mener at i dag burde det gå an, men jeg vil ikke mene det.

Fra hans tjeneste begynnelse ble folk sterkest slått av hvordan han behandlet onde ånder. Det er verdt å merke seg at av alle Jesus mirakler var disse de eneste som ikke var beskrevet i Det gamle testamentet. Alle de andre helbredelser og vær-mirakler var alle tidligere beskrevet der, men ingenting om utdrivelse av onde ånder, og de som ble vitner til dette ble omgående grepet av det og oppstemt over det. Her er første opptegnelse, den er i en Synagoge i Kapernaum. I vers 23 i Markus 1:

"Nå var det i synagogen deres en mann som var besatt av en uren ånd" (Mark 1:23)

På gresk står det ”i en uren ånd…..,” og det lar seg ikke oversette. Det kan kanskje best la seg oversettes med: «Under innflytelse av en uren ånd.» Tre uttrykk brukes her om hverandre: Demoner, onde ånder og urene ånder. Spesifikke typer av ånder nevnes også. En skrøpelighetens ånd eller en fryktens ånd:

"Det var da i deres synagoge en mann med en uren ånd, og han skrek høyt" (Mark 1:23)

Husk at «han» her ikke er mannen, men ånden.

…."og han sa: Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem Du er, Du Guds Hellige!" (Mark 1:24)

De onde åndene visste altså straks hvem Jesus var. Disiplene måtte ha over et år på å skjønne hvem Han var, men demonene visste det. De fryktet Ham. Se også på blandingen av "vi" og "jeg". Helt typisk. Da Jesus talte til mannen fra Gadera; spurte han. Hva er ditt navn? Han svarte: Legion for vi er mange. Kombinasjonen av "jeg" og "vi" er typisk for demoner.

"Men Jesus truet den og sa: Ti stille, og kom ut av ham!" (Markus 1:25)

På gresk: «Vær kneblet» og kom ut av ham.

"Og den urene ånd rev og slet i ham, skrek med høy røst og fór ut av ham" (Markus 1:25)

Altså ganske dramatiske fysiske manifestasjoner. Ikke vanlig i synagogen over hode. Det er blitt sagt at i dag ville mannen blitt utvist av menigheten. Men Jesus viste altså demonen ut av mannen, ikke sant? Og mannen fikk bli i Synagogen. Så neste vers;

"Da ble alle forferdet, og de spurte hverandre: Hva er dette? En ny lære! Med myndighet befaler Han til og med de onde ånder, og de adlyder Ham. Og ryktet om Ham kom straks ut overalt der omkring i Galilea" (Markus1:27-28)

Dette er tilfelle også i dag. Opplever du manifestasjoner av onde ånder og går i mot dem, blir dette meget fort kjent omkring. Det gjør også i dag sterkt inntrykk på folk. Jeg vil understreke dette at Jesus ikkehandlet med mannen, menmed ånden i ham, den andre personen i mannen. Det er ingen indikasjon på at mannen før hadde vært «rar». Det var Jesu nærvær og Den hellige Ånds salvelse over Ham som fikk den usynlige demonen i mannen fram. Senere samme dag fra vers 32 -34 leser vi om Hans tjenestes videre utvikling:

"Men da det var blitt kveld og solen var gått ned, brakte de til Ham alle som var syke og de som var besatt av onde ånder"( Mark 1:32)

Jeg liker ikke oversettelsen "besatt" av onde ånder. Det greske ordet er daimonizomai. Vi kan skrive det slik translitert.(Prince skriver på tavlen):

"Daimon-izomai"

«Daimon» er roten, og kommer fra substantivet daimon. Og «isomai» er passiv-formen. Demonisert blir da riktig oversettelse. (Prince skriver på tavlen:)

"å være demonisert"

Denne oversettelsen "besatt av en demon» har dessverre fordunklet dette for millioner av mennesker. For hvordan kan en kristen være besatt av djevelen? Mitt svar er: En sann kristen kan ikke være djevelbesatt. En sann kristen er besatt av Jesus. Men mange sanne kristne kan være demonisk påvirket. De kan være rammet og berørt av demoner. De kan ha områder i liv og karakter uten selvkontroll. Altså demonisert, men ikke besatt av Satan. Kunne vi eliminere dette oversettelses-hinderet, ville vi kommet mye lengere i å virkelig forstå det som skjer.

"Men da det var blitt kveld og solen var gått ned, brakte de til Ham alle som var syke og de som "var demonisk påvirket" (Mark 1:32)

 I Det Nye Testamentet er dette de samme ting. Hos Jesus også. Nesten uten unntak behandlet Han syke og demoniserte under ett.

"Og hele byen var samlet utenfor døren. Han helbredet mange som led av forskjellige slags sykdommer, og kastet ut mange onde ånder. Men Han tillot ikke åndene å tale, for de kjente Ham" (Markus 1:33-34)

King James og andre versjoner bruker uttrykket: "Kaste ut» demoner. Min foretrukne oversettelse er Phillips-Bibelens. Der brukes ordet: «drive ut». Her er ingen religiøse bi-betydninger, men heller enkelt, praktisk og jordnært. Når du har inhaler røyk, hva gjør du for å få den ut? Du «driver den ut», ja. En viljes-handling, men med et fysisk aspekt også. Det er riktig ord å bruke, når det ellers er mulig. Ordet gjengir teksten best: Han drev ut mange demoner. Men han tillot ikke åndene å tale for de kjente Ham. Jeg leser et vers til det kapittelet, vers 39:

"Så drog Han omkring i hele Galilea og forkynte i synagogene deres, og Han drev ut de onde ånder" (Mark 1:39)

Phillips oversettelse sier: Han fortsatte i hele Galilea, forkynte i synagogene deres og drev ut demoner. Jeg liker at han brukte ordet: «fortsatte», som i gjengir den greske teksten best. Det får frem at hendelsen ikke var isolert og skjedde bare et sted, men at disse to tingene var Hans mønster i alle synagogene: Forkynne og drive ut demoner over hele Galilea. Og det var hundrevis av synagoger der.

Vår holdning er ofte at: «ja, kanskje et sjeldent tilfelle hvor demoner kanskje må drives ut, men sjeldent og unntaksvis, og folk som har slike behov er bare fengselsfugler eller sinnsyke. Men Jesus hadde ikke med slike å gjøre her….. Dette var troende jøder som møttes hver uke i synagogen og ellers forsørget familien, drev jorda eller fiske, holdt forretningene i gang osv. Det var egentlig normale respektable, religiøse mennesker med visse «slagsider», området i livet deres hvor de ikke hadde kontroll over seg selv. Så ikke tenk at en som trenger utfrielse enten er en forbryter eller en sinnsyk. De er de samme menneskene som vi omgås hver dag, med vise unntak. Gode, respektable religiøse mennesker som går i menigheten og fungere greit, men områder i deres liv er demonisert, de har ikke kontroll der. Det kan være fysiske begjær, følelsesbetinget, eller noe i deres sinn, det skal vi se på siden. Ha dette klart for deg, så ser du det med nye øyne og kan være objektiv i din forståelse av emnet.

Det er rart, men folk i en nasjon tror gjerne at folk i en annen nasjon trenger utfrielse. I Danmark tror de gjerne at amerikanere trenger utfrielse, og amerikanere tror de gjerne at afrikanere trenger utfrielse. Jeg bodde 8 år i Afrika, men jeg møtte aldri så mange demoner i Afrika som jeg møtte i Amerika. De tilpasser seg bare de lokale kultur- og miljøforskjeller.

Et siste bilde av Jesu er tjeneste som er parallell til det vi har sett på. Lukas 4, versene 40 og 41. Det er den samme delen av Jesu tjeneste som i Markus 1:

"Men ved solnedgang kom alle med sine syke, som led av mange slags sykdommer, og de førte dem til Ham. Og Han la hendene på hver enkelt av dem og helbredet dem. Også onde ånder fór ut av mange, mens de ropte og sa: Du er Guds Sønn! Og Han truet dem og tillot dem ikke å tale, fordi de visste at Han var Messias" (Luk 4:40-41)

Så helbredelsens og utfrielsens tjeneste gikk sammen. De kom med sine sykdommer men i mange tilfeller ble sykdommer borte etter utdrivelse av onde ånder. Det står at Jesus la hendene på dem alle. I en kristen pinse-tradisjon het det at det var ubibelsk med håndspåleggelse av demoniserte. I så fall så var Jesus ubibelsk, men jeg følger heller Ham enn en tradisjon. La oss se på et til Lukas 13: Om kvinnen som var helt krumbøyd. Luk 13:11 - 16.Enda en hendelse i en annen synagoge senere:

"Og se, der var en kvinne som hadde hatt en vanmaktsånd i atten år, og hun var krumbøyd og kunde ikke rette seg helt opp" (Luk 13:10-11)

Dette var altså forårsaket av en vannmaktsånd, en ond ånd, som hadde bøyd kroppen hennes og gjort ryggen krum.

"Da Jesus så henne, kalte Han henne til seg og sa til henne: Kvinne, du er løst fra din vanmakt" (Luk13:12)

«Løst» indikerer her en binding. Det sa Han i tro, ingen ting skjedde foreløpig. Han la hendene på henne selv om hun hadde en vanmakts ånd.

"Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og priste Gud. Da tok synagogeforstanderen til orde, han var harm fordi Jesus helbredet på sabbaten, og han sa til folket: Det er seks dager til å arbeide i, kom derfor på dem og bli helbredet, og ikke på sabbaten. Men Herren svarte ham og sa: Hyklere! Løser ikke hver av dere oksen eller eslet fra krybben på sabbaten og leier dem ut så de får drikke? Men denne, en Abrahams datter, som Satan har bundet, tenk i atten år, skulle ikke hun bli løst av dette bånd på sabbatsdagen?" (Luk13:13-16)

Hun var troende jøde, medlem i synagogen, men plaget av ekstremt bøyd rygg. Men problemet var ikke bare fysisk, en vanmakts ånd forårsaket det. Straks den forlot henne, kunne hun rette seg opp. Demonen var årsak til sykdommen, men poenget er at noen problemer som vi kaller fysiske forårsakes egentlig av onde ånder. Jesus behandlet også, stumhet, døvhet og blindhet forårsaket av onde ånder, og ofte var Hans helberedelses-tjeneste et spørsmål om utfrielse fra åndene bak sykdommene. Uten å gå i detaljer, jeg har sett parallelle tilfeller i min egen tjeneste i hvert av de områdene. La oss se litt videre i Lukas 13 versene 31 og 32. De siste av glimtene fra Jesus tjeneste:

"I samme stund kom noen fariseere til Ham og sa: Ta av sted og dra bort herfra, for Herodes vil drepe deg! Han sa til dem: Gå og si til den reven: Se, Jeg driver ut onde ånder og helbreder syke i dag og i morgen, og den tredje dagen blir Jeg ferdig" (Luk 13:31-32)

Dette er en hebraisk talemåte: «I dag i morgen og tredje dag» betyr; "fra nå til jobben er ferdig". Så Han sa: To ting vil jeg gjøre. Drive ut demoner og utføre helbredelser. Slik startet Han, slik fortsatte Han og slik sluttet Han. Hele tjenesten fra først til sist, inkluderte i stor grad en tredjedel av Hans tid, helbredelse av syke og utdrivelse av demoner, og de to var så integrert at det var umulig å skille mellom dem. Neste poenget er, kort illustrert, at i Det nye testamentet ble ingen sendt ut til forkynnelse uten at de først fikk oppdraget å behandle onde ånder. Ingen eksempler på det. Det er simpelthen ubibelsk! Vi ser på de første 12 disiplene som ble sendt ut i Matteus kapittel 10, vers 1:

"Han kalte til seg sine tolv disipler og gav dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede alle sykdommer og plager" (Matt10:1)

Så det første han gjorde var å gi dem autoritet til å behandle onde ånder. Så hopper vi til vers 5:

"Og disse tolv sendte Jesus ut"….

Vi hopper litt til, og tar vers 6 og 7:

….. "men gå i stedet til de bortkomne sauene i Israels folk. Og der dere kommer, skal dere forkynne: Himmelriket er nær!" ( Matt 10:6-7)

Altså ikke bare forkynnelse, men gjør noe også. Hva da?

"Helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut onde ånder!" (Matt10:8)

De ble utstyrt til å gjøre det, og nevnt spesifikt i oppdraget. I Lukas 10 leser vi om sytti andre som ble utsendt. Lukas 10:1:

"Siden utpekte Herren sytti andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted som Han selv skulle besøke" (Luk10:1)

Vi går videre til…vers 17. Det de sytti fortalte da de kom tilbake. Fra vers 17:

"De sytti kom glade tilbake og sa: «Herre, til og med de onde ånder adlyder oss når vi nevner ditt navn!" ( Luk10:17)

Hva imponerte dem mest? Jo, at de hadde autoritet over demoner. Dette var de sytti, ikke de tolv. Så ser vi på misjonsbefalingene på slutten av evangeliene. Først i Markus kapittel 16. Fra vers 15:

"Og Han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt" (Mark 16:15-16)

Vers 17:

"Og disse tegn skal følge dem som tror"….,

hva er første tegn?

"I mitt navn skal de drive ut onde ånder" (Mark16:17)

Han sendte dem ikke ut uten å forsikre seg om at de kunne behandle demoner. I Matteus 28, den andre versjonen av misjonsbefalingen, i versene 19 og 20 sier Han:

"Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende" (Matt 28:19-20)

Sine disipler skulle de opplære i alt Han hadde lært dem. En hovedsak i det Han lærte dem var hvordan behandle onde ånder. Han sa: «Når dere får egne disipler, må de opplæres på samme måte som dere, og deres disipler igjen, må også læres opp i det som de selv har lært.» Og Han sier:

”Jeg er med dere til verdens ende!” (Matt28:20)

Altså ingen åpning for endring av oppdraget, slik skulle det fortsette fra Sin avreise til Sin gjenkomst, det var Hans program. Tragedien er at menigheten har endret det. Ingen forbedringer, kunnskapen er borte. Det er en katastrofe det som har skjedd. Det er bare en person i Det nye testamentet, utenom Jesus som er kalt evangelist. En eneste…..28 personer er kalt apostler, men bare en er kalt evangelist, er ikke det rart? I dag får mange tittelen evangelist. Utenom pastorer i dagens menigheter er evangelister liksom eneste mulighet. Hvem var evangelisten? Filip ja…. Hans tjeneste beskrives i Apostelens Gjerninger kapittel 8, vers 5:

"Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus" (Apgj8:5)

Filip hadde et enkelt budskap. Det bestod av ett ord. I Samaria Kristus, I Gaza Jesus.

"Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale"….. (Apgj8:6)

«Fordi de hadde fin møtestruktur og sangkor....?». Å nei du…..

…….."For da de så og hørte de tegn han gjorde" (Apgj.8:6)

…..for…. hva var det første tegnet?

……"for mange hadde urene ånder som fór ut av dem med høye skrik. Og mange lamme og halte ble helbredet" (Apgj8:7)

Så det første han gjorde i sin evangelisttjeneste var å drive ut onde ånder. Så jeg mener har at både Jesu mønster og oppdrag ikke åpner for at Guds tjenere i dag skal evangelisere uten først å utstyres til å behandle onde ånder. Slike eksempler finnes ikke.

 

 

LITT OM DEMONENES NATUR

Så litt om demoners natur. Jeg kan bruke ordet demon. Hvordan kan du kjenne igjen deres virksomhet i deg selv og andre. Vi har jo de to åndsgavene skjelning av ånder og kunnskapsord, men utenom det er det åndelig sett mange sett av indikasjoner som bør alarmere oss om at demoner er på ferde. I oss selv eller i andre. Først må du vite, som jeg har sagt, at de er personer uten kropper, dette er personer. Kroppsløse personer som har en lidenskapelig trang etter å komme inn i en kropp, det er viktig å forstå det. De er meget utilfreds utenfor en kropp. De vil helst ha en menneske-kropp, men heller enn å bli uten kropp kan de ta til takke med en gris, en hund eller et annet dyr. Å måtte være uten kropp er en tortur for dem.

De har to hovedmål gitt dem av Satan:

1) Å holde deg fra å få kjenne Kristus som Frelser. Men om de mislykkes med det er deres mål nummer 2.

2) Å holde deg fra å tjene Kristus effektivt. Feiler de i nummer 1 gir de ikke opp, men går til nummer 2.

Vi trenger å skille mellom kjøttet og demoner. Kjøttet er den gamle kjødelige menneskenatur. Demoner er personer som flytter inn og okkuperer områder av din personlighet. Jeg sammenligner dem slik: Kjøttet er åtslet, og demonene er gribbene på åtslet. Intet kjøtt, ingen gribber. Et meget levende bilde om du bor i et land med gribber. Når et liv er i ferd med å dø, kommer en liten flekk på himmelen, og straks er det 3-4 til. Jo, nærmere dyret er døden, jo lavere kommer gribbene. Jesus sa: Hvor åtselet er, vil gribbene samles. Der menneskets ugjenfødte kjøtt er eksponert, sanselig og syndefullt kan du være sikker på at gribbene samles. Men remediene (midlene) er totalt forskjellige. Hva er kuren for kjøttet? Korsfestelse, ja nettopp…… Galaterne 5:24

"De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskap og lyster" (Gal5:24)

Hva er kuren for demoner? Utdrivelse ja… Men bytt ikke om på kurene…! Du kan ikke drive ut kjøttet, og korsfeste demoner. Så riktig kur betinger at du vet hva du har å gjøre med. Om du er en oppriktig kristen som leser Bibelen og ber, med regelmessige møtebesøk og du ønsker å tjene Herren, men med et stadig plagende problem, noe som ergrer deg og ydmyker deg, noe som holder fast og slavebinder deg, og alt er gjort for å bli fri, bønn, faste, regnet deg for død, men ikke fått løst problemet, er det ganske sikkert en demon. Erfaring har vist meg det, men tiden tillater ingen historier nå. Det jeg skal gjøre i neste del av møtet er å gi deg noen av demonenes typiske aktiviteter.

 

2. DEL

TALE AV DEREK PRINCE FRA DVD-EN: «BASIS FOR UTFRIELSE».  

Undertittel: «Alt du vil vite om demoner men ikke tør spørre om».

Her tales om: «Typiske aktiviteter fra demoner» og «Demonenes tilholdsområde i folk».

 

TYPISKE AKTIVITETER FRA DEMONER

Jeg skal liste opp ni verb som beskriver typiske aktiviteter fra demoner. Er disse til stede i ditt liv mer enn en, eller at det er veldig intenst bør du ta en sjekk, for da trenger du kanskje utfrielse. Husk at det er personer uten kropp som er i aktivitet.

Første verb: De «lokker». Demoner lokker, de frister folk til å gjøre ondt. Erfaring tilsier at lokkingen ofte kommer i en verbal form. En gullpenn som noen mistet…….en stemme sier: Bare ta den: Ingen får vite det. Andre ville gjort det, også om den var din». Vet du hva det er? Alt som har stemme, er en person. Bak stemmen er det en demon som lokker deg. Har ingen opplevd det? Er det bare jeg…….?

Nummer 2: Demonene «trakasserer.» Uttalen kan variere. De følger med deg i det du gjør. De kjenner svake øyeblikk og områder, de beste angrepsstider. Jeg vil fortelle om et eksempel: En forretningsmann har en dårlig dag på kontoret. Alt gjekk galt sekretæren var lat, luftrenseanlegget streiket, og på hjemveien var det bilkø i en time. Vel hjemme er kona utrolig nok sen med middagen, og ungene hyler. Innenfor døra eksploderer det bare for ham. Du vet hva som skjer, sinnedemonen som har plaget ham hele dagen, smetter inn. I tiden etter merker kona at han er forandret. Enda er han en snill og god ektemann og far, men noen ganger er det noe som tar over. Hun ser et annet uttrykk i ansiktet, og enda han elsker kone og barn blir han nå en plageånd for dem. Og etterpå er han skamfull og angerfull og sier: «Jeg vet ikke hva som kom over meg». Men vi vet det. Det var en sinnedemon.

Nummer 3: De «piner». Bibelen taler om pineren i Matteus 18. Jeg tror at disse som pinte var demoner. I Matteus 18 ble den utilgivende tjener som ikke ville ettergi medtjeneren en ubetydelig gjeld, overgitt av Gud til de som piner.

Jeg har møtt hundrevis av kristne i hendene på de som piner. Hvorfor? Jo, utilgivelse. Har du utilgivelse i ditt hjerte mot noen, er du et lovlig angrepsmål for de som piner. Satan er «jurist», han vet når det er tillat å gå inn. Det er ymse slags pine, for eksempel fysisk pine. Mitt eksempel her er leddgikt. Har du sett leddgikt, da har du sett djevelen i aksjon. Forvrir, piner, forkrøpler og binder.

En overraskende vanlig mental pine er frykten for å bli gal. Forbausende mange kristne kjemper en slik ensom kamp. Liksom: «Din tante og bestefar er gale, og du er nestemann…..!» Det er knapt mulig å tenke seg hvor pinefullt slikt er.

Så har vi åndelig pine, og et eksempel her er beskyldninger om en «utilgivelig» synd du skulle ha begått. Husk at selve bekymringen er bevis på at det er usant…! De som virkelig gjør slikt bekymrer seg aldri…..! Nei, det er ikke ditt problem. Ditt problem er en løgnens og anklagens ånd, som tar bort din fred og frelsesvisshet.

Nummer 4: De «tvinger». En nøkkelbeskrivelse for demonisk aktivitet er «tvangspreget». Alt som er tvangspreget peker mot noe demonisk for eksempel tvangspreget røyking og alkoholbruk, men det er mer. Tvangspreget spising er også demonisk. Overspising er like mye et problem som alkoholmisbruk, men «respektabelt». Alkoholisme i menigheten er «forbudt» men overspising er «tillatt». Det finnes annen tvangspreget oppførsel for eksempel snakkesalighet. Garulitet. Folk som snaker hele tiden har et problem. Og de er et problem også……..(litt latter).

Nummer 5: Demoner «slavebinder». Litt av det samme. La oss si at du har begått synd på det med sex. Du omvender deg, du går til Jesus. Du blir tilgitt og renset, du blir rettferdiggjort som om du aldri syndet, det er bak deg. Men om du etter det likevel har en intens drift til å begå synden igjen selv om du hater det, da er du slavebundet. Et meget vanlig eksempel er masturbasjon. Diskusjonen om det helsemessige ved det er irrelevant her. Jeg vet at tusener gjør det og hater seg selv for det. Hver gang sier de: «aldri mer», men det virker ikke. Slavebindingen kommer av en masturbasjons-demon, meget vanlig. Allerede nå vil jeg si: Den har spesifikke manifestasjoner. Først vil personens fingrer begynne å krible. Mange har sagt: «Hva er i veien, mine fingre kribler». De kan bli stive og bøyer seg tilbake. Jeg hvisker dem i øret: Problemet er masturbasjon. Avsverg det, motta Jesu rensende blod og bli kvitt det, men motstanden kan være sterk. Folk har måttet riste det ut av fingrene i Jesu navn for å bli kvitt det.

Nummer 6; Henfallenhet.Om du setter nummer fire og fem i sammen, får du det vi kan kalle henfallenhet. Tvangspreget og slavebindende som til sammen fører til henfallenhet. Vi kjenner mange former for henfallenhet. Også uvanlige typer. Min første kone og jeg behandlet en ung pinsekristen som var henfallen til neglelakk. Hun måtte lukte på neglelakk. Hun sa til oss: På parfymeriet har jeg bare to muligheter. Enten kjøpe neglelakk eller gå ut med en gang. Under utfrielsen skrek demonen og kloret henne.

Andre henfallenheter; den vanligste den nyligste er TV. TV er henfallenhet for mange, som alkohol er. I et rom må de bare slå på TVen, automatisk. Hva de ser er uvesentlig, det blir som en alkoholikers flaske. I det lange løp er det mer skadelig enn alkohol……

Nummer 7: De «tilskittner». De får deg til å føle deg skitten og uren. De skjer særlig når du tilber Gud. Du skal til å komme inn i Guds nærvær når dette skitne ordet eller bildet farer gjennom sinnet. Alt som forstyrrer deg i Guds tilbedelse, er meget sannsynlig demonisk, og under Bibellesning. Søvn-demoner for eksempel. Bibelen taler om en «søvnighetsånd». Bibellesning om kvelden er for slike en sikker innsovning. Men under TV titting er de lysvåkne. Det er ikke naturlig. En overnaturlig kraft drar dem mot TV, og bort fra Bibel-lesning.

Nummer 8: «Bedrag». De bedrar. De er bedragerne. Jeg mener at all åndelig bedrag, er demoninspirert. Du vet hva som åpner døra til bedrag? Stolthet. Det finnes knapt bedrag som ikke har stolthet som inngangsdør. Stolthet fører uunngåelig til bedrag.

Nummer 9: De «svekker/gjør syk/ trett/ dreper». De gjør syk eller trett, det finnes en tretthetsdemon/ de dreper. En kvinne sa til meg en gang: «Jeg holder ikke ut møtene lenger, jeg er så trett…..». Jeg ville synes synd på henne, men merket så en demon. Jeg utfordret den. Den sa:«Hun er alltid trett, når hun står opp og når hun leger seg». «For trett til å be, for trett til å lese i Bibelen». Slike gjemmer de andre seg ofte bak. Eller de dreper. Husk Satan er en morder, han dreper fysisk. Det er en dødens ånd som han sender ut for å drepe folk.

Nummer 10: «Rastløs». Så om vi skulle ta ett ord som oppsummerer alt måtte det være ordet «rastløs». Demoniserte mennesker er vanligvis rastløse på ymse måter. Folk som kan slappe av og ha det fredelig trenger vanligvis ikke utfrielse.

 

DEMONENES TILHOLDSOMRÅDE I FOLK

Neste emneområde er; Demonenes tilholds-område i folk. Ordspråkene 25:28 sier:

"Lik en ødelagt by med nedrevet mur er en mann som ikke kan styre sitt sinn" (Ordsp25:28)

Den innerste menneskenaturen sammenlignes her med en by. Manglende åndelig forsvar åpner for alle slags onde ånde-angrep. En narkoman for eksempel passer dette på. Hva som helst går gjennom hans forsvar for hans murer er nede. I en by har en jo forskjellige områder. Områder hvor de rike er, og der det er slumområder, områder for forretningsliv og sport og vi har etniske områder. Jeg bodde i Chicago og der var det områder med bare polakker, svensker, jøder osv.. I vårt indre er det en by med ymse områder, hver med sin typiske bebyggelse. Her er en liste over områdene. Jeg er ikke utdannet psykolog, så dette er basert kun på årelang erfaring.

Første område; hovedområde er «følelser og holdninger». Jeg skriver i parentes; «gjenger». For det finnes gjenger av demoner. Hver av dem åpner døren for nestemann. Møter du en, bør du lete etter de andre også. Min personlige mening er. Bak hver eneste negative holdning og følelse er det en ond ånd. Sinne, frykt, ensomhet, elendighet, selvmedlidenhet, stolthet, sjalusi og en svært lang liste. Men opplever du sinne har du nødvendigvis ikke en sinne-demon. Men om ditt sinne passer inn med de verbene vi så på, da har du sannsynligvis en sinne-demon.

Det finnes visse rotproblemer som andre problemer springer ut av, det største er nok forkastelse. Forkastelse fører så mye med seg: Ensomhet, elendighet, selvmedlidenhet, depresjon, fortvilelse. Er du kommet så pass langt, kan utgangen være ett av to: Passiv død eller aktiv død, selvmord. Jeg tror ikke på selvmord uten onde ånders innflytelse. Det er en personlige mening, jeg kan ikke bevise det.

Et annet veldig typisk problem eropprør som fører til nag og hat til sinne og vold. Her oppstår det gjerne visse gjengledere osv.

Nummer 2 er: «Vårt sinn». På en måte er sinnet selve slagmarken. Typiske åndskrefter som påvirker sinnet er tvil, mistro, forvirring, ubesluttsomhet og sinnssykdom. Jeg har sett at tidligere okkulte nesten alltid har forvirrings-problemer. Og depresjon kan være både mentalt og emosjonelt.

Neste område (3) er: «Tungen». Tungeområdet har mange typiske demoner. Den viktigste er lyving. Bibelen omtaler en løgnens ånd. Det finnes folk som er tvangsløgnere. De vet ikke om når de lyver en gang. Jeg hadde en slik venn en gang, faktisk en FGB pastor. Typisk også at han var selger, en fin kristen med talegaver. I stua vår kunne han sitte og begynne fortellingene, og det ble mer og mer interessant, men stadig mer usannsynlig. Jeg ble ør i hodet og tenkte: Tror han på det selv. Tror jeg på det»? Det gled liksom umerkelig fra virkelighet til fantasi. Jeg oppdaget grunnen til at den ånden hadde kommet inn: Han var adoptert som eneste barn av velstående foreldre. De satset alt på ham. Han oppdaget at karakterene hans frembrakte skuffelse hos dem. Han synes ikke ærlighet lønte seg da, så han begynte å lyve. Slik begynte løgnene, men jeg tror han ble utfridd. Men for meg ble det en åpenbaring. Tvangsløgnere er svært forførende, de tror det de sier selv, og de kan bestå løgndektorer…..!

Hva mer? Jo: De to «kirkegjengerne», kritikk og sladder. En kvinne hadde en gang en demon, og jeg sa: Ditt problem er kritikk. Du kritikk-ånd kom ut av henne. Fire andre reiste seg også og ble utfridd…….!

Overdrivelses-demonen……., noen evangelister har den.

Blasfemi, jeg var slave av banning før jeg ble frelst. Snakking og banning var en og samme ting for meg. Uren tale, og så videre. Negativ tale…..

Nummer 4: Det ingen snakker om i menigheten. «Sex». Pga. stillheten i menigheten går folk med sex-problemer til psykiater. De sier: Frue du har skyldproblemer pga. religionen din. Gi opp religionen, så forsvinner skyldfølelsen. Nei, ikke alle sier det. Men om du satt 10 år i menigheten med stadig skyldfølelse så er nok problemet faktisk religionen. Kanskje skifte religion? Hvis alt den gjør er å gi deg skyldfølelse…… For det første: Sex er ikke noe ondt, det er en god ting. Gud skapte sex-vesener mann og kvinne, og oppsummerte at det var alt svært bra, inkludert sex. Et problem i menigheten er uærlighet om sex, vi skjemmes ved det, vi er snerpete og slik lokker vi til oss problemer. Alle former for tvangspregede sexavvik er demonisk. Masturbasjon, utroskap, utukt, homoseksualitet, lesbianisme, all transseksualitet. Og det er andre ekle perversiteter, demonisk alt sammen. Men ikke føl skam for det, bare bli fri fra problemet.

Nummer 5: «Lyster/ perverse ønsker og apatitter». Jeg kunne tatt med sex her, men de kommer bedre frem hver for seg. Perverse ønsker og apatitter. All appetitt var opprinnelig sunn, men synd og demonkrefter har pervertert det til ødeleggende usunnhet. 1 Johannes brev 2.16 omtaler kjødets og øynenes lyst.

For alt her i verden – sanselig begjær og øynenes lyst og hovmodig skryt på grunn av rikdom – det er ikke av Faderen, men av verden (1 Joh2,16)

Demonisk kraft kan kontrollere øynene, noen menn må bare se på kvinner på en spesiell måte, de er ute av stand til å ikke gjøre det. En demon fokuserer øynene deres.

Jeg har sagt at tvangsspising er et godt eksempel på pervertert appetitt. En kvinne, en gang reiste 10 mil snøstorm til Chicago for utfrielse. Hun var datter av en pinsepastor, gjorde opprør mot foreldre-religionen, giftet seg med en ufrels mann og elendighet ble resultat. De fikk tre barn. Hun kom og ble utfridd fra tvangsspisingens demon. Hun sa: Ingen skal si meg at dette ikke er virkelig, like virkelig som å få et barn og jeg har tre. Hun sa at overspisingen var så tvangspreget at hun til og med spiste av barnas tallerken, enda barna trengte maten.

Henfallenhet gror på frustrasjon som grener på en trestamme. Å behandle henfallenhet løser ikke problemet. For eksempel alkohol og tvangsspising. En kvinne er episkopaler, mannen løper etter andre kvinner, bryr seg ikke om henne, gir henne ikke penger osv.. Frustrert er hun og trenger utløp så går hun til barskapet og alkoholismen blir en realitet. En annen kvinne er mer pinse-kristen. Hennes mann er også utro. Denne kvinnen vil ikke ty til alkohol, så hva gjør hun? Går til kjøkkenet, til kjøleskapet og blir mat-oholiker. Forskjellen er minimal. Begge tilfeller må ha hjelp som innebære at frustrasjonens årsak behandles: Deres holdning mot sine menn.

Nummer 6: «Okkult». Hele det okkulte området er enormt omfattende. Hver del av det er demonisk også det respektable. Jeg ville aldri anbefale deg å begynne med yoga for eksempel, jeg var en praktiserende yogi. Jeg ville ikke tatt i det nå, med en ildtang…… Ikke sett din lit til yoga for fysisk helse. Herren skal gi deg det……! Det okkulte er som en stor svart avgrunn! Alt i den okkulte hulen leder innover, ingen ting ut i det fri.

Nummer 7: Alle «falske religioner». Islam, Mormonisme, Jehovas vitner, Buddhisme, hinduisme. På enkelte område judaisme. All falsk religion er en demon. Satan er ekspert på religion det er hans hovedområde.

Nummer 8: Alle «falske lærer». Med falsk lære mener jeg alt avvik fra den kristne tro. La oss se på 1. Timoteus, kapitel 4, vers 1:

Ånden sier med klare ord(1 Tim4:1)

altså Den Hellige Ånd….

at i de siste tider(1 Tim4:1)

altså i vår tid

skal noen falle fra troen(1 Tim4:1)

Hvilken tro?? Den kristne tro. Hvordan da?

"De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter"(1 Tim4:1)

Dette skjer i dag i vid skala. Så fortsetter det med noen eksempler:

"De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet. Disse nekter folk å gifte seg og krever at en skal holde seg borte fra visse slag mat, enda Gud har skapt dette for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot det med takk(1 Tim 4:2-3)

Særlig på vestkysten i USA er det hundre tusenvis som dette passer på. De skal liksom bli superåndelige. Giftemål er ikke bra, og om de gifter seg så skal de i vertfall ikke bo sammen. De skal også bli superåndelige ved det de spiser. Jeg tror på det å spise med visdom men ingen religion takk. Straks det blir religion av det, er du på kanten av det demoniske. Og ser du at de som er opptatt av dette, nesten ikke snakker om noe annet. Et demonisk stempel på ting er at det liksom overtar ditt liv. «Ikke spis det og det» liksom. Jeg velger min mat nøye, men ingen religion ut av det takk.

Nummer 9: «Våre fysiske kroppers område». Vi har sett i virkeligheten mye som er nevnt i evangeliene. Ting som nesten alltid er demoniske. Jeg nevner først epilepsi. Jeg har sett mange bli utfridd, for eksempel en gang i Lexington, Kentucky. Jeg ble velsignet der. En kvinne i 40 årene kom opp med sin datter på 18 år, og sa; «Herr. Prince, du ba for meg en gang og jeg ble fri fra en epilepsi-ånd. Min datter her har samme problem. Be for henne». Jeg verdsatte vitnesbyrdet. Vi ba for datteren og uten tvil ble hun utfridd. Jeg har sett snesevis utfridd fra epilepsi når diagnosen er en ond ånd. Når noen i et møte kommer til meg og jeg sier: «Det er en ond ånd, jeg kan be den vike bort, men vil du det selv? Er du forberedt, for det kan bli en kamp?» Vil du ikke så gjør jeg det ikke, noen sier ja, og noen sier, nei.

Ok, vi går ikke lenger her nå. Vi har sett på demoners primære aktivitet, listen på 9 verb, og her er hovedområdene jeg har sett dem virke i. En person kan være ren i forhold til sex for eksempel, men kan sitte fast i falsk religion. Eller være fri i sinnet, men være plaget i sine følelser. Eller en person kan være under vranglære, men ha perfekt helse, ikke sant? Så kombinasjonene av områdene kan være mange.

Dette var altså første sesjon. Og med Guds hjelp blir vi ferdig i neste sesjon.

 

3. DEL

TALE AV DEREK PRINCE FRA DVD-EN: «BASIS FOR UTFRIELSE». 

Undertittel: «Alt du vil vite om demoner men ikke tør spørre om».

Herunder: «Hvordan kommer demonene inn», «Hvordan bli utfridd fra dette» og begynnelsen på «Hvorfor noen ikke blir utfridd»

 

 

HVORDAN KOMMER DEMONENE INN

I denne sesjonen skal vi først besvare et viktig spørsmål angående temaet. Mange er opptatt av det: Hvordan kommer demonene inn? Hvordan får de adgang til menneskets personlighet og liv? De svarene jeg tilbyr her er basert på min erfaring. De er ikke nødvendigvis utfyllende. Jeg skal liste opp sju forskjellige måter de kan komme inn på.

Den første er det jeg kaller: «Okkult bakgrunn» m.a.o., en gang i din famille har det forekommet okkult kontakt. Det okkulte handler egentlig om falske guder. Med andre ord; de to første bud er blitt brutt:

1.Du skal ikke ha andre guder enn Meg. (2.) Du skal ikke lage avbildninger og tilbe dem.

All avgudsdyrkelse vil automatisk utsette folk for demoner. I forbindelse med de to budene sa Herren at Han ville hjemsøke fedrenes synder til tredje og fjerde generasjon. Jeg tror ikke de andre budene teller så mye her, men at det er de to første det gjelder. Så om far eller bestefar eller tilsvarende slektning var involvert i det okkulte, falsk religion eller avgudsdyrkelse, da er det en åpning i ditt liv for onde ånder. Er det urettferdig? Ja, Djevelen er urettferdig. Men husk at ingen fordømmer deg for dette problemet. Fordømmelsen kommer bare inn vist du avviser løsningen.

Måte nummer 2 er: «Gjennom personlig okkult handling». Det passer nå med et skriftsted. Det finnes et ordtak hos oss som sier: Den som spiser med djevelen må ha langt håndtak på skjeen. Men det finnes ikke skjeer med lange nok håndtak til at slikt kan anbefales. Gi ham lillefingeren, så tar ham også hele armen. Det er ikke mulig å ha trygghet, viss en har med det okkulte å gjøre. 5. Mosebok, 18, versene 10, 11 og 12:

"Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden" (5 Mos 18:10)

Altså det, at en ofrer ens barn som levende offer til en hedning-gud ved å legge dem i en ovn. Og se nå at de videre tingene er for Gud like alvorlig som at din barn blir gitt som levende brennofre til en hedning-gud.

"Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, ingen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann. Ingen må drive med besvergelser, spørre gjenferd og spådomsånder til råds eller søke råd hos de døde" (5 Mos 18:10-11)

En ganske utfyllende liste. Enhver type av okkult praksis er med.

"For alle som gjør slikt, har Herren avsky for"(5 Mos 18:12)

Mange kristne leker seg med horoskoper. De tror at det ikke er skadelig. Men husk at horoskoper under Moseloven ville medført dødsstraff. Så alvorlig ser Gud på den slags.

Det tredje er det jeg kaller: «Innflytelse i fosterlivet». Ting som skjer mens du ennå er i din mors liv. Mange får en ond ånd i seg i den livsfasen. Den vanligst årsaken er forkastelse. Hvis en mor har noe i mot den babyen hun bærer. En ugift mor frykter kanskje skammen eller hun har problemer med mannen og babyen blir en tilleggs byrde. Eller at det økonomiske ikke vil strekke til i sitasjonen. Uansett har hun liksom imot barnet hun bærer på. Den lille personen i mors liv er meget følsom for holdninger. Den er ikke bare et foster men en person…….! Så babyen kan bli født med en forkastelsesånd i seg. Eller en gravid kvinne får en slags sjokk, et øyeblikks frykt som hun gir etter for. En fryktens ånd kommer inn, og den har to muligheter: Oppholde seg i kvinnen eller i barnet i mors liv. Den kan foretrekke å ta bolig i barnet. Barnet blir da født med en fryktens ånd. La oss se på et skriftsted mange overser, i 1. Peter 3. Det handler om råd til hustruer. Det er et aspekt her jeg vil ha fram. Her står det at bibelens mønsterholdning for kvinner er Sara overfor Abraham. Jeg skal ikke overdrive, slapp av… I Peter 3:6:

"Slik var Sara lydig mot Abraham og kalte ham herre. Hennes barn er dere nå blitt, dersom dere gjør hva godt er, og ikke lar dere skremme av noe" (1 Pet3:6)

En Abrahams datter må kunne motstå en plutselig frykt. Tydeligvis har kvinner lettete for å bli plutselig skremt enn menn. Jeg har hatt mange tilfeller av folk med utfrielsesbehov pga. sjokk som moren fikk enda mens de var fostre i mors liv. Noe annet interessant jeg så da jeg var fulltids i tjeneste, eller mye mer i vert fall enn det som er vanlig nå, at en aldersgruppe i USA oftere hadde utfrielsesbehov fra forkastelse enn andre. Jeg begynte å tenke at de var født i samme tidsperiode. Etter undersøkelser fant jeg ut at alle var født under depresjonstiden. Mødre hadde kanskje mange munner å mette, og med enda et barn på veg, selv om hun prøver, føler hun inni seg at barnet er en byrde - og det blir da født med en forkastelses ånd. Men vi må videre…….. La meg si: Om du går til en spåkone for å bli spådd om barnets fremtid, har du uforvarende gitt barnet et stort problem allerede.

Nummer fire: «Sjelelig dominans». Ånden og sjelen er ikke det samme. Mange kontrollerer og manipulerer andre gjennom sjels makt, sjelelig dominans. Et vanlig eksempel i dag er en mors dominans over sine barn, særlig over sønner. En bestselgende bok blant jøder en gang het: «Hvordan være en god jødisk mor». Et kapitel het: «Hvordan få din sønn til å bli fiolinist, ved bare bruke skyldfølelse i oppdragelsen». Jødiske mødre som de ofte kalles, er så oppfinnsomme at de blir gode eksempler på dette. En kvinne i teateret ropte ut i panikk. «Er det en lege til stede her». En mann reiser seg bekreftende. Hun svare: «Jeg har en kjempefin datter til deg». Prinsippet er veldig vanlig. Jeg har møtt fremgangsrike forretningsfolk uten følelsesmessig modenhet fordi de enda var knyttet til sin mors navlestreng. Den åndelige navlestrengen var aldri blitt brutt. Det er mye manipulasjon. En mor dominerer familien ved det at, ved enhver dramatikk fikk hun «migrene». Hele familien går liksom på gummisåler pga. denne «migrenen». Ubevisst kontrollerte hun alle på denne måten. To stygge ord her er å; Dominere og Manipulere, har du møtt dem, har du møtt djevelen.

Jeg sier i hjelpesituasjoner. Jeg er nødt il å være ærlig. Din mor er en heks, vis henne ære allikevel, men hun er en heks. Jeg kan måtte si til utfridde. Du er ikke fri til å dra tilbake til foreldrehjemmet, hold deg borte litt, for du har ikke åndsstyrken til å holde deg fri fra denne manipulasjonen.

Nummer 5: «Press i tidlig barndom». Jeg har oppdaget at et barns åndelige og følelsesmessig forsvar ikke er sterkt nok til å motstå stadig demonisk trykk. I Jakob 3,16 står det noe som er verdt å huske. Jakob 3,16

"For hvor misunnelse og selvhevdelse rår, der er det uorden og alt som er ondt" (Jak3:16)

Der det er strid og uenighet mellom foreldre, oppstår det betingelser der barna fritt blir utsatt for demoner. 90 % av barna klarer ikke å motstå dette. Jeg mener at 80 % av problemer med demoner har begynt i en persons liv før 5-årsalderen. Ansvaret her ligger kun hos foreldrene.

Nummer 6: «Øyeblikks eller områder av svakhet». Det kan være følelsesmessig svakhet eller fysisk svakhet. En kvinne på et gatehjørne og en grusom bilulykke skjer rett foran øynene hennes. Hun blir utsatt for fryktens ånd. Eller en kvinne som har bare et barn. Jeg var bort i et slikt tilfelle. Sønnen døde 5 år gammel. Hun går in i en årelang depresjon. Hun har åpnet opp for en sørge-ånd, meget sterk åndskraft. Eller en kvinne som forvente bryllup men det blir brudd i siste minutt. Hun overlater seg til en skuffelsens ånd. Resten av livet er hun liksom ufullstendig. Jeg underviste et sted for noen år siden. Det var en pinsekristen kvinne der, meget åndelig og hun satt på første benk. Jeg nevnte tilfeldigvis skuffelsens ånd. Jeg så at ansiktet henne liksom trakk seg sammen og liksom endret hele personligheten. Men hun ble utfridd fra denne skuffelsens ånd. Hvis du bygger dine håp på noe som ikke hjelper. Utsetter du deg sannsynligvis for en ond makt.

Så har vi det med fysisk svakhet. La oss ta det med epilepsi, som forårsakes ofte av en ond ånd. For noen år siden kom en jente på 18 år til oss. Hun hadde hørt mine kassetter. Hun hadde diagnosen epilepsi. Tross medisiner trodde hun årsaken var en ond ånd. Hun kom og ville bli utfridd. Vi ba for henne og følte at ånden var borte. Men Gud sa liksom til meg. Jobben er ikke over. Jeg spurte henne om dette begynte med en fysisk skade, og det gjorde det hun fikk en ball i hode, etter på fikk hun anfall. Så den fysiske skaden var kun fysisk, men den åpnet døren til en epilepsi ånd. Det svake området her var altså skaden på hjernen. Jeg sa at ånden var borte men vi trengte å lukke døra. Vi bad med håndspåleggelse om helbredelse for henne hjerne. I tre år etter det traff jeg henne hun brukte ikke medisiner og hadde aldri anfall. Et eksempel på et øyeblikk eller område av svakhet.

Det siste er: «Syndige handlinger eller vaner». Vist du holder fram i en syndig vane vil den før eller siden bli demonisk. Et eksempel på dette er en ung kvinne jeg bad for. Hun hadde gått for å se på filmen «Exorsisten». Hun visste at hun ikke burde gå, og noe kom inn i henne. Hun kom og bekjente som synd at hun gikk ut i forbudt område, og hun ble utfridd. Eller noen som går på en pornografisk film. En sex-demon eller en lyst-demon kan komme inn. Utfrielse kommer kun ved bekjennelse av forhistorien som synd.

 

 

 

HVORDAN BLI UTFRIDD FRA DETTE

Nå kommer vi til selve hovedsaken. Hvordan bli utfridd fra dette. Vi alle trenger å vite dette. Dere skal få en liste med enkle grunnleggende trinn. Alle behøver ikke være nødvendige, men jeg har sett at disse trinnene hører med.

Nummer 1: «Vær ydmyk». Betydningen av det ser du av neste trinn.

Nummer 2: «Vær ærlig». Det krever ydmykhet å være ærlig. Altså 1 vær ydmyk, og 2 vær ærlig. Ikke kall problemet med fremmedord og lignende. Kall en spade en spade, en spade og ikke jordbruksredskap osv.. Er det lystig, så kall det lystig. Er det hat, så kall det hat. Bruk betegnelsen du ville gitt det om det var ektemakens problem. Men det krever ydmykhet, ikke sant. Du møter sannheten ved å være ydmyk. Husk at Bibelen plasserer ansvaret på oss for vår ydmykhet. Ber du Gud om ydmykhet kommer han til å ydmyke deg. Da er du liksom nødt, så jobben er egentlig din. Søker du utfrielse, kan valget bli mellom to ting. Til personlig verdighet eller utfrielsen. Er verdigheten viktigere en utfrielse? Er problemet stolthet? Jeg tenker på en legefrue jeg møtte en gang. Fra sørstaten i USA, hun hørte undervisningen og sa til meg. Blir jeg å skrike under utfrielsen? Jeg sa, ja kanskje. Hun svarte men en kvinne skal ikke skrike i offentlighet. Jeg svarte: Hvis du havner i en elv og holder på å drukne. Og et skrik kan skaffe hjelp, ville du ikke skreket? Valget er reelt du kan gå under eller glemme verdigheten en liten stund. Mitt råd er; glem verdigheten den kommer sikkert tilbake. Etter utfrielsen kan du til og med ha en enda større verdighet. Jeg sier altså at ydmykhet er nøkkelen.

Neste er: «Bekjenn din tro på Kristus». En hver bekjenner sin tro, Han er vår bekjennelses yppersteprest. Når vi bekjenner rett kommer Han oss til hjelp. Men om bekjennelsen er feil kommer Han ikke på banen.

Nummer 4. «Bekjenn enhver kjent synd». Enhver kjent synd. Og det skal være egen synd så vel som forfedrenes. Du må liksom bli ett med et eventuelt familieproblem. Du må liksom bli et med et eventuelt familieproblem. Si at det også er ditt problem. Bekjenn og be om tilgivelse. Selv om det det var bestemor eller tante det startet med.

Nummer 5. «Omvend deg fra all synd». Uten at vi omvender oss er det ingen utfrielse. Her skriver jeg, ordspråkene 28,13 som sier:

"Den som skjuler sine synder, går det ikke vel; den som bekjenner sin synd og vender seg fra den, han finner barmhjertighet" (Ordsp28:13)

Vil du ha miskunnhet, gjør da to ting. Bekjenn og forsak. Det er gammeldags men Gud er den samme. Mange tror at uten bekjennelse så blir Gud uvitende om synden. Det er feil, han vet det……! Bekjennelsene er ikke til hans informasjon, men Han kan vise deg nåde. En annen god nyhet; det er umulig å sjokkere Gud. Selv din verste side vet Han om og Han elsker deg enda. Men tier du om synden fremfor Gud fortsetter problemet.

Nummer 6: «Bryt med det okkulte, med forbannelser og hemmelige samfunn». Særlig frimurere. Disse kan skape voldsomme demoniske problemer som kan gå fra generasjon ti generasjon. Problemene kan være evneveikhet, forkrøpling og en lang liste videre. Det hører egentlig under omvendelse, men får et egent punkt.

Nummer 7: «Tilgi andre». Alle sammen. Hver eneste. Don Basham hadde en venn en gang som var veterinær. Han trengte utfrielse, men måtte først tilgi hele skatteetaten. Det var hans problem. Ingen her er vel plaget av det eller….? I Markus 11:25 sier Jesus

"Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, da tilgi ham" (Mark11:25)

Ingen nevnt, ingen glemt. Ansvaret for til tilgivelse er ditt. Ikke vent til de kommer og bekjenner. Du tilgir egentlig mest av hensyn til deg selv. Tilgivelse er ikke super-åndelighet eller sentimentalitet, men egentlig bare opplyst egeninteresse.

Nummer 8: Et vakkert kort ord. «Driv ut». Mer om det siden men passivitet fører ingen steder. Handling må til. Den enkleste handling er å begynne å puste hardt ut. Både hebraisk og gresk har samme ord for «ånd» og «pust». En gutt og hans mor kom til meg. Jeg skulle be for gutten på 4 – 5 år. Det kom frem at problemet var mat-allergier. Han var allergisk mot mange forskjellige matslag. Hun var med på at dette kunne være en ond ånd. Jeg sa til gutten på enkelt barnespråk. Det er en slem ånd som er som en pust inn i deg. Jeg skal by den å komme ut i Jesu navn og du slipper den ut. Når jeg sier i Jesu navn, da blåser du den ut. Han var som en liten soldat, jeg bad for ham og sa i Jesu navn og han pustet hardt ut. Det var det, og jeg tenkte: Virket det? Men jeg bare overlot det til Gud. Tre dager senere kom kvinnen tilbake og sa: Be for meg……..! Problemet var allergi. Men hva skjedde med gutten? Jo, han dro rett hjem, prøvde all maten i kjøleskapet og han kunne spise alt. Så enkelt det var. Om du ikke blir som et lite barn, får du ikke disse fordelene. Så det var hvordan få dem ut. Det viktigste: Om du ikke vet hvordan de kom inn, så vet du i vert fall å få dem ut.

 

 

HVORFOR NOEN IKKE BLIR UTFRIDD

Så var det problemområdet. Hvorfor noen ikke blir utfridd. Hvorfor noen ikke blir utfridd er særlig interessant for de som går videre. Årsaken er jo at vilkårene ikke er oppfylt. Utfrielse står ikke på din åndelige kraft, men om folk oppfyller vilkårene. Ikke se på deg selv. Fokuser på om folk oppfyller vilkårene, for da kommer utfrielsen. Om du føler deg som en dverg, representerer du allikevel den seirende Kristus.

Nummer 1: «Manglende omvendelse». Ingen garantier for noen uten deres omvendelse.

Nummer 2: «For lite desperasjon». Utfrielse er for de desperate tror jeg. Jeg sier til folk, kom desperat tilbake, da blir det utfrielse. Manglende desperasjon kan sies med et ord: Passivitet. Særlig av ex-tilhengere av asiatisk visdom og filosofi. De er liksom så innstilt på å være nøytrale i sinnet. Ofte må du gjøre noe for anspore dem. Kristus har gitt oss autoritet over onde ånder, men ikke over menneskets vilje. Du kan ikke ville for andre, personen må ville selv……..!

Nummer 3: «Gale motiver». Et skriftsted her; Jakobs brev kapittel 4 og vers 3.

"Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt; dere vil sløse det bort i nytelser" (Jak4:3)

Vi ufries bare ikke for å ufries, men for å kunne tjene Gud, er det kun for å slippe, så er ikke vilkårene oppfylt.

Nummer 4: Sjekk listen hele tiden med tanke på din egen situasjon. «Selvopptatthet». Trang til oppmerksomhet. Noen blir ikke utfridd fordi oppmerksomheten da ville bli borte. Kronisk mangel på utfrielse er ofte uønsket utfrielse. Folk som er fattige, oversette, forkastede, kan ville beholde problemet for å kunne holde seg i fokus.

 

4. DEL

TALE AV DEREK PRINCE FRA DVD-EN: «BASIS FOR UTFRIELSE». 

Undertittel: «Alt du vil vite om demoner men ikke tør spørre om».

Her tales det om: Fortsettelse på «Hvorfor noen ikke blir utfridd», «Hvordan kan en beholde utfrielsen» og en bønn for de som har et demonproblem.

 

FORTSETTELSE PÅ «HVORFOR NOEN IKKE BLIR UTFRIDD»

 

En vanlig ting for demoniserte er at de er selvopptatte. Selvopptatthet er en invitasjon til demoner. Noen ganger må personen bare få gå. «Du har hørt nok, nå er det opp til deg. Og om du ikke vil gjøre det selv, er det ingen andre som vil gjøre det for deg».

Nummer 5: «Det er ikke brutt med det okkulte o.a.». Det inkluderer å bli kvitt okkulte gjenstander. Små Buddha-statuer for eksempel. Og amuletter…. Hestesko…. Alt som smaker av overtro er demonisk. Moses sa: «Om du bringer en forbannet gjenstand inn i ditt hus, blir du like forbannet som tingen. Mange kristne trenger å rense sine hjem for tull og tøys. Et negativt prinsipp: Ingen ting i mitt hus som vanærer Kristus og ærer Satan.

Noe stort for meg var en arv: Fire vakre kinesiske gobelin-drager. Imperiedrager med fem klør. De var så vakre. Men de ble ikke tilbedt da. Men det gikk opp for meg at drager er et bilde på Satan. Jeg kunne ikke avertere for ham, så jeg kvittet meg med dem. Og uten at jeg gjorde noe annerledes doblet inntekten seg etter det. Det kan jo motivere litt ekstra. Jeg planla det ikke, jeg var ikke trengende sånn…… Mine motiver var ikke slik, men jeg observerte at det ble en helt ny type fremgang straks de dragene forsvant.

Nummer 6: «At en ikke kutter ut onde sjelelige bekjentskaper». Noen bekjentskaper må brytes. Om de er onde, om de binder, om de er klisne liksom…….. Om de er mye preget av uærlig sentimentalitet…….

Nummer 7: «En er under forbannelse». De skal vi snakke mer om siden. Noen er under forbannelse, og blir ikke frie før den er brutt.

Nummer 8: «En bekjenner ikke en spesifikk synd». Som for eksempel et opplagt eksempel er abort. Alle som bevisst har gjennomført en abort er i Guds øyne skyldig i mord. Og det må bekjennes spesifikt som mord. Jeg har ikke funnet på dette, jeg bare tolker reglene.

Ved noen utdrivelser stopper gjerne demonen i halsen liksom. Stopp og sjekk når det skjer. En jente på 16 år kom med sin mor. Til slutt sa jeg: «Du har noe å bekjenne før demonen vil gå». Hun bekjente da en abort som moren ikke visste om. I samme øyeblikk hun bekjente, kom demonen ut. Det var så herlig å se mor og datter bli forsonet. Og dette prinsipp virker ufravikelig.

Nummer 9: Dette blir kontroversielt: ikke adskilt….. gjennom…… hva da…? Hva er den adskillende forordning i Det Nye Testamentet? Dåpen, ja…… Vann-dåpen. «Ikke separert gjennom vann-dåpen». Husk Israel ble utfridd i Egypt ved Lammets blod. Men de ble atskilt fra Egypt gjennom Rødehavets vann. Vannet hindret egypterne å forfølge dem. Udøpte mennesker synes ukvalifisert til å fortsette i frihet. Det er ikke valgfrihet her. Jeg tenker ikke trossamfunn, jeg tenker Guds ord. Mener du at Gud tillater det, greit. Jeg er ikke med på det.

Nummer 10: Dette er komplisert: «Del av en større kamp». Jeg skriver det alt sammen. Det krever felles innsats. Noen mennesker er Satans kampområde. Han vil ikke la dem gå. Ikke pga. selve personen, men på grunn av det de står for. Ikke tid til det nå. Men det er mennesker som hele legemet må ta ansvar for. Jeg kjente en ung mann med Hodgkins sykdom. Det er uhelbredelig, det er bare et spørsmål om tid. Han var med i en forsamling. Og når forsamlingen blomstret gikk det greit, han var ikke syk. Når noe var galt med forsamlingen åndelig, ble han syk. Til slutt kom Satan helt inn og ødela den, og personen døde. Hans fysiske tilstand var et nøyaktig mål på forsamlingens åndelige tilstand. Slike finnes, valget er liksom ikke ditt.

 

 

HVORDAN BEHOLDE UTFRIELSEN

 

Et siste tema. Hvordan beholde utfrielsen. Jeg har en serie på seks kassetter kalt:» Utfrielse og demologi» som alle kan få tak i. Siste kassett heter «7 måter å beholde utfrielsen». Så der står alle detaljene også.

Nummer 1: «Gjør Jesus til Herre». Vanligvis sier jeg til utfridde: Gå ikke ut av møtet før Jesus har blitt Herre over hele ditt liv. Husker du fra Matteus 12, når den urene ånd har forlatt menneske drar den gjennom tørre steder etter hvile, så sier den: Jeg drar tilbake til mitt hus. Hva mener han med det? Den besatte personen ja. Nær den kommer finner den ut tre ting om «huset»: Tomt, feiet og pyntet. Hva er problemet? Ikke at det er feiet. Eller at det er pyntet. Hva er problemet? Tomt, ubebodd, ingen andre har fått flytte inn. Bare èn er ster nok mot djevelen: Jesus. Alle områder bebodd av Jesus, er trygge. Alle områder hvor han ikke er Herre, er usikre. Har du kjørt rundt i USA i 6-7 tiden om kvelden på jakt etter overnatting? Du ser etter ett ord med røde bokstaver: LEDIG, ikke sant? Riktig, og da vet du at du kan få det rommet. Åndelig talt, når ikke alle dine livsområder er totalt overgitt til Jesu herredømme står det et rødt neon-lys der: LEDIG. Fienden vet han er velkommen, og når han er inne, kan han ha med seg 7 enda verre ånderen seg selv.

Nummer 2: Jeg skriver bare ordet. «Lovsangs kledning». Guds ord sier vi har fått lovprisnings drakt i stedet for en avmektig ånd, ikke sant? Når du priser Herren plager du djevelen mer enn han kan plage deg. For lenge siden før utfrielsens-tjenesten begynte, var jeg pastor for en pinse-kirke i London. Vi hadde to russiske jødinner som mirakuløst hadde unnsluppet fra Russland. De ble frelst og åndsdøpt, og vi bad med dem. De trodde virkelig på lovprisning, de åpnet virkelig munnen. De sa at i Russland lovpriste baptistene høyere enn pinsekirken utenfor. Så mens vi lovpriste og sang ringte dørklokken. Utenfor stod et kvinnelig menighetsmedlem hun leide mannen sin i hånden. Hun sa at mannen hennes akkurat var ut av fengsel, og at han hadde en demon. Jeg likte ikke å høre det. Jeg hadde ingen erfaring da, men måtte bare akseptere. Jeg tok dem med i bønnemøtet, og sa at vi skulle be for ham, det er jo alltid åndelig. Det skjer ikke alltid noe, men det høres bra ut å be. Og disse russiske damene bare ropte og priste Herren. Mannen kom og sa til meg: For mye bråk her, jeg går. Jeg svarte ham uten betenkning: Hør her, Det er djevelen som ikke lier bråket, for vi priser Jesus. Du har to muligheter: Går du nå, går djevelen også sammen med deg. Og om du blir, må han gå uten deg. Han sa: Jeg blir. 10 minutter senere, uten spesielle manifestasjoner, kom han og sa: «Det er borte, det fòr ut av halsen». Dette viste meg virkelig at djevelen hater lovprisning av Jesus. Lovprisning holder ham borte fra deg. Du bryr ham mer enn han kan bry deg.

Nummer 3: «Ta på Guds fulle rustning». Denne er obligatorisk. Dette er Efeserne 6, 14-17 men starter i vers 12. Det står alt oppskrevet dere kan lese det selv.

Nummer 4: «Leve etter Guds ord». Matteus 4:4: «Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert Guds ord». Lev ikke etter følelser! Det er livsfarlig. Opp og ned hele tiden, åpner mange dører for djevelen. Det finnes en liste med tre ord:

1) Faktum 

2) tro  

3) følelser.

Hold orden i den rekkefølgen. Fakta er i Guds ord. Troen godtar fakta, og følelsene skal rette seg etter dem. Men å snu det opp ned så en lever etter følelsene, da er ankerfestet borte, da vil skipet bare drive rundt uten anker.

Nummer 5: Underordne deg Gud…. Og hva mer? Motstå djevelen ja…… Dette er Jakobs brev 4:7. Se hva som kommer først.

Når du først «underordner deg Gud og motstår djevelen», hva skjer da? Han flykter fra deg. Tror du det? Mange kristne gjør det motsatte: De underordner seg djevelen, og motstår Gud. Ja, det er sant….!

Nummer 6: «Rett selskap» for korthets skyld. Hvem du omgir deg med spiller ingen rolle.1.Johannes brev 1:7 «Men dersom vi vandrer i lyset slik han er i lyset…..» hva skjer da? Har samfunn ja….. Intet rett selskap, intet lys. Beskyttelse av blodet har du bare i lyset. Noen må du omgås med. Men med hvem? Med de gudelige, eller de ugudelige? Paulus sier: «Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger…..» Så hvem du omgås er en test på din åndelige tilstand.

Nummer 7: "Kom under disiplin". Du blir ingen sann kristen uten disiplin i ditt liv. Selvdisiplin, familiedisiplin… Samfunnsdisiplin, skoledisiplin, menighetsdisiplin….. Områdene er mange. Men den som står imot er en opprører. Hva sier Bibelen om opprørere?

1. Samuel 15:23 «Trass er jevngodt med hekseri».

Gjør du opprør, utsettes du for hekseriets åndsmakt.

Disiplin – du fikk med deg det? For mange i dag er det et fy-ord. Det begynner med selvdisiplin, ikke sant? De fleste kristne gir etter for humør, innfall og luner. Det har du ingen rett til….! Det er samme prinsipp for dette som for seksuelle impulser: Du har ingen rett til å gi etter….!

Nummer 8, den siste: «Gjør Jesus sentral i livet ditt». Det begynner og slutter med Jesus. Et skriftsted her er Johannes 12: 31 og 32. Og der sier Jesus: «Nå holdes dom over denne verden. Når skal denne verdens fyrste kastes ut. Nå blir jeg opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til Meg». Ser du rekkefølgen her? Når Satan kastes ut, hva er det neste en gjør? Løfter opp Jesus ja. Fyll tomrommet med Jesus. Utdrivelsen av Satan skaper et tomrom. Det er så viktig å fylle det med det rette. Så fokuser på Jesus…..! ikke fokuser på demoner. Ikke gi djevelen publisitet, han elsker det. Demoner er reelle som annet skadelig, vi kan ikke overse dem. En frisk person tenker ikke på bakterier hele tiden. I en god helse er de liksom irrelevant. Ikke se demoner overalt. Om du er i en kanskje gammeldags menighet, ikke gå opp til pastoren og peke og si: «Du har en demon…..»! Det kan godt hende han har det, men det er feil fremgangsmåte.

 

 

FORBEREDELSE TIL BØNN FOR DE SOM HAR ET DEMONPROBLEM.

 

Nå har vi passelig med tid igjen. Jeg vil avslutte på en praktisk måte. Ingen skal tvinges til å være med. Men om noen her i dag som kjenner at på en eller annen måte, etter det du har hørt nå eller tidligere, at du har et problem…. Et demon-problem… Et område i ditt liv der hverken du eller Jesus hersker….. Kanskje du hersker 90 %, så det mangler 10. Temperamentet? Det kan være sinnet, det kan være sex-livet…. Eller din omgang med andre mennesker? Om det er et område du trenger utfrielse på, så kan jeg tilby hjelp. 100.000-vis er blitt hjulpet før. Dette virker…! Det jeg kan gjøre for de her som vil ha hjelp, er å be dere snart om å stå opp, og be en bønn. Du skal ikke be til meg men til Jesus. Husk at det bare er en utfrier, Han heter Jesus. Ønsker du utfrielse, må du søke han som utfrir, det er ingen annen mulighet. Jesus sa: Den som kommer til Meg vil jeg ingenlunde støte bort. Kommer du, tar han imot. Denne metoden har jeg brukt i store menneskemengder. På New Zealand nylig var det 2000 mennesker i salen. Det fungerte dramatisk bra for de 2000. Aldri har jeg sett så mange bli fri på så kort tid. Så det jeg tilbyr dere å gjøre er å lede dere i en bønn. Der får du anledning til å ydmyke deg selv, og komme til Jesus, og bekrefte oppfyllelsen av vilkårene. Jeg skal si ordene først. Du får fornekte det okkulte, og all kontakt med satanisk makt. Du får tilgi andre, som har gjort galt mot deg, frigjøre deg fra forbannelser, og det skjer i tro, uten at du nødvendigvis forstår det. Så presenterer du deg for Jesus som kandidat for utfrielse. Når du har bedt og oppfylt vilkårene, skal det siste ordet være: Amen. Når du har sagt: Amen, skal du ikke be mer….! Bønn kan være religiøst, høres pent ut, men først etter bønnen kan demonene dra ut, ikke under. Tungetale er en god ting, men demonene må få komme ut….!  Det er som når ambulanse og politi med hylende sirener og lys, og alle slipper dem fram. Slik er det også med demoner. Slipp dem fram. Slipp dem, la dem dra ut. Husk at tro uten gjerning er død. Bibelen sier det. Så ikke bare stå der passiv etter bønnen, avventende. Gjør noe veldig enkelt. Begynn å puste ut. Du skal få se, om du har et problem, da blir det straks mer enn bare pust som kommer ut. Da skjer det. Du mister kanskje verdigheten litt. Du kan bli veldig ureligiøs og «uverdig», men da mister du ikke utfrielsen….! Valget er ditt. Slipp løs og få det ut….! Djevelen er en frekk ubuden gjest, og må som regel sparkes ut. Spark ham ut med alt du har…! Hat ham! Det er ingen synd! Det er en synd å ikke hate djevelen! Passivitet og likegyldighet er en synd….! Dere som vil være med, reis dere fort opp. Vi ber altså til Jesus, utfrieren, og ikke til meg. Si disse ordene etter meg, det er fra Bibelen alt.

5. EN OVERSIKT OVER TALEN:

Derek Prince taler over disse emnene:

HOVEDOVERSKRIFTER:

1. Typiske aktiviteter fra demoner.

2. Demoners tilholdssted i folk.

3. Hvordan kommer demonene inn.

4. Hvordan bli utfridd?

5. Hvorfor noen ikke blir utfridd?

6. Hvordan beholde utfrielsen?

 

 SPESIFIKASJON AV OVERSKRIFTENE:

1. Typiske aktiviteter fra demoner:

1 De lokker

2 Trakasserer

3 De piner

4 De tvinger

5 Slave binding

6 De tilskitner

7 De bedrar

8 De svekker/gjør syk/ trett/ dreper

9 Rastløshet

 

2. Demoners tilholdssted i folk:

1 Følelser

2 Vårt sinn

3 Tungen

4 Sex

5 Lyster

6 Okkult

7 Alle falske religioner

8 All falsk lære

9 Våre fysiske kroppers område

 

3. Hvordan kommer demonene inn:

1 Okkult bakgrunn

2 Personlig okkult handling

3 Innflytelse i fosterlivet

4 Sjelelig dominans

5 Press i tidlig barndom

6 Øyeblikk eller områder av svakhet

7 Syndige handlinger eller vaner

 

4. Hvordan bli utfridd?

1 Vær ydmyk

2 Vær ærlig

3 Bekjenn din tro på Kristus

4 Bekjenn enhver kjent synd

5 Omvend deg fra enhver synd

6 Bryt med det okkulte og med forbannelser

7 Tilgi andre

8 Driv ut

 

5. Hvorfor noen ikke blir utfridd?:

1 Manglende omvendelse

2 For lite desperasjon

3 Gale motiver

4 Selvopptatthet

5 Det er ikke brutt med det okkulte

6 At en ikke kutter ut onde og sjelelige bekjentskaper

7 En er under forbannelse

8 En bekjenner ikke en spesifikk synd

9 En er ikke adskilt med dåpen

10 En er en del av en større kamp

 

6. Hvordan beholde utfrielsen?:

1 Gjør Jesus til Herre

2 Lovsangs kledning

3 Ta på Guds fulle rustning

4 Lev etter Guds ord

5 Underordne seg Gud.

6 Rett selskap

7 Kom under disiplin

8 Gjør Jesus sentral

5. UTFRIELSESBØNN FOR ET DEMONPROBLEM
 
Herre Jesus Kristus
Jeg tror at du er Guds Sønn
og den eneste vei til Gud.
 
At du døde på korset for mine synder
Og sto opp fra de døde.
 
Jeg kommer til Deg nå.
For å få nåde og tilgivelse.
Jeg tror at Du tilgir meg.
Og tar imot meg som Ditt barn.
Og fordi Du tar imot meg,
mottar jeg meg selv
som et Guds barn.
 
Nå Herre ser Du mitt spesielle problem.
De demoniske innflytelser som piner meg.
Herre, jeg vil oppfylle Dine vilkår.
Og motta Din utfrielse.
 
Først tilgir jeg enhver annen person
som har skadet meg eller gjort meg ondt.
Jeg tilgir dem alle nå.
 
(Nevn de personenes navn inne i deg som du tilgir.)
 
Herre, jeg har tilgitt dem nå.
Jeg har lagt av all bitterhet.
All motvilje.
Alt hat og opprør,
Og jeg tror at Du har tilgitt meg.
 
Jeg takker Deg.
 
Jeg frasier meg også all kontakt med Satan
og okkult makt,
med hemmelige samfunn,
med alt som er Satans område.
Jeg angrer på at jeg har vært der.
Jeg vender ryggen til det nå.
 
Også Herre om det er en forbannelse over mitt liv.
Jeg takker Deg for at på korset ble Du til en forbannelse
for at jeg skulle bli fri fra forbannelsen
og motta velsignelsen.
Jeg tar imot det nå:
Utfrielse fra forbannelsen,
og inngang til velsignelsen.
 
 
Og nå Herre
kommer jeg imot
enhver ond ånd i meg
som bebor et område av min personlighet.
 
Jeg ønsker å si Deg:
Jeg hater dem…! De er mine fiender,
jeg vil ikke gjøre fred med dem.
Ikke noe kompromiss.
De har ikke plass hos meg mer.
Jeg går imot dem nå,
og i Ditt navns autoritet, Jesus;
Kommanderer jeg dem å forlate meg….!
Jeg driver dem ut i dette øyeblikk. I Jesu navn…!
Amen!
 
Bønnen er over. Jeg ber videre, og dere slipper ut.
Begynn å drive ut nå, i tro.
 
Herre som Din tjener her
under de lokale leders autoritet
tar jeg herredømme over enhver
fornektet åndsmakt, i Jesu navn.
Og jeg påbyr dem å gå nå
i Jesu navn…….!
Løs disse menneskene og forlat dem nå
I Jesus Kristi mektige og seirende navn……!
Jeg bekrefter at Jesus Kristus
er Herre over dette møtet.
At Han har slått Satan
og har nøklene til døden og dødsriket
At all autoritet er gitt ham
i himmelen og på jorden.
Satan, du er under våre føtter
gjennom Jesu-navnet.
Du er nødt til å adlyde oss
og forlate disse folkene.
Du har intet valg
Bibelen sier
at du må gå,
og du går nå i Jesu navn…..!
 
Amen
 
 
Så bli helt fri nå.
Løs deg ut i frihet.
Med salvelsen her kan du bli kvitt alt,
men det blir mye verre
når salvelsen letter.
Tenk ikke på sidemannen
Dropp verdigheten litt nå,
den kommer straks tilbake
 
Takk Herre Jesus
Priser Ditt hellige navn
Priser Ditt hellige navn
Priser Ditt navn.
 
Jeg priser Deg, Herre Jesus
Takk herre Jesus
Ære til Ditt navn
Seier, seier ved Lammets blod
og Jesu navn
Takk Herre, takk Herre, takk Herre
Halleluja, Gud er god!

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.03 | 16:17

Ja, halleluja!

...
27.03 | 09:07

Derek Prince, et opphav av Guds Ord og dens kraft. Fryder meg

...
11.09 | 12:12

TV Visjon Norge har den i en nyere utgave.

...
07.09 | 23:11

Svar til Synøve på spørsmål om sangen: Takk for Golgata
Uten å ha kontrollert om fakta enda eg mener å huske sangen er skrevet av: Wiggo Abrahamsen som bor på Karmøy.
kan gi en tilbakemelding siden.

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE